STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VI.

obrázok
Projekt Stretnúť knihu každý deň sa realizuje od roku 2007 pravidelne každé 2 roky. Svojím VI. ročníkom nadväzuje na dlhoročnú tradíciu aktivít piešťanskej knižnice, ktoré si kladú za cieľ rozvíjať čítanie, zvlášť u detí. Budovanie prirodzene kladného vzťahu detí ku knihám a čítaniu považujeme za kľúčové, ak chceme prispieť ku vzdelanosti a kultúrnosti budúcich generácií, čo vnímame ako jedno z našich hlavných poslaní. Vyhlásenie školského roka 2016/17 za Rok čitateľskej gramotnosti svedčí o aktuálnosti a celospoločenskom význame tejto problematiky. Zámerom projektu je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a súčasne prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, animovaná forma a i.).
Aplikovaním nových foriem a metód dávame priestor tvorbe pozitívnych podnetov a rozvoju prirodzených daností detí. Smerujeme k tomu, aby sa čítanie stalo ich dlhodobejšou záľubou i osobnou potrebou. Cieľom projektu je motivovať deti k čítaniu a pravidelnej návšteve knižnice a zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov. Hlavné aktivity projektu zahŕňajú stretnutia s autormi, divadelné dramatizácie, dramatizované čítania, výtvarné workshopy, výstavy, výtvarnú súťaž a seminár pre knihovníkov. Svojimi aktivitami chceme prizvať nielen deti, ich rodičov a pedagógov, ale aj odborníkov v oblasti knihovníctva a kultúrno-výchovných pracovníkov. Tieto aktivity majú svojím rozsahom a zámerom potenciál osloviť širokú verejnosť.
Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zároveň podporuje modernú funkciu knižnice ako bezpečného miesta pre všetkých už od útleho veku, kde je priestor nie len pre rozvoj fantázie, ale aj intelektu a prirodzených daností. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u detí je základom pre prehlbovanie slovnej zásoby, kritického myslenia a argumentácie, čiže schopností, ktoré sa v súčasnej spoločnosti začínajú stávať vzácnosťou. Preto v jednotlivých aktivitách projektu volíme rôznorodé formy a metódy knihovníckej práce. Stretnutia s osobnosťami literárneho sveta sa uskutočnia na rôznych miestach a v tradičných i nezvyčajných formách. Všetky aktivity realizujeme s cieľom vyjsť v ústrety svojim potenciálnym detským i dospelým čitateľom.
VI. ročník projektu pozostáva z dvoch hlavných častí:
1. Literárny maratón - festival literatúry - Dni detskej knihy.
2. Túlavá knižnica. Cyklus zábavno-náučných dopoludní/popoludní v letných mesiacoch a počas školských prázdnin s programom bohatým na zaujímavé podujatia, akými sú divadelné predstavenia, tvorivé dielne, pouličné vystúpenia a iné. Podstatou Túlavej knižnice je ponúknuť deťom i dospelým netradičný spôsob trávenia času s knihou/literárnym dielom i mimo priestorov knižnice. Zámerom projektu je podporiť záujem mladej generácie o knihy a čítanie, prezentovať detskú literatúru cez rôzne zaujímavé formy spracovania, motivovať deti k čítaniu a vytvoriť príležitosť kultúrneho trávenia času pre širokú verejnosť.
Cieľom projektu je zvýšiť záujem o čítanie a literatúru, propagovať aktivity a služby knižnice, poukázať na význam knižnice ako komunitného centra s nezastupiteľnou úlohou pri stretávaní, formovaní a vzdelávaní všetkých vekových kategórií. Prínosom projektu je zvýšenie čitateľskej gramotnosti, literárneho vzdelania a kultúrneho povedomia mladej generácie. Z odborného hľadiska vytvára projekt priestor pre diskusiu o nových prístupoch a formách rozvíjania čitateľsko-výchovnej práce s deťmi.
Projekt sa realizuje v období od 15. 2. 2017 do 31. 8. 2017. Je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.


Autor:
Dátum: 15. 02. 2017

Súvisiace korporácie

Detská knižnica