Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

image

Classification
institutions

Adress
Priemyselná, 10
Piešťany
921 01


Tel.: +421 33 / 791 02 01, +421 33 / 791 02 02

Description
Zabezpečovanie zásobovania obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejných kanalizácií v danej územnej pôsobnosti.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Piešťany bola založená rozhodnutím Fondu národného majetku Slovenskej republiky v podobe „Zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií“ spísanej vo forme notárskej zápisnice zn. N 867/2002, Nz 861/2002 dňa 2.12.2002. Fond národného majetku SR vydal dané rozhodnutie (zakladateľskú listinu) na základe § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28 ods. 3 písm. a) bod 1 a § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 853 zo dňa 02.10.2002 o privatizácii podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, š.p., Bratislava a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Bratislava. Rozsah prevzatia majetku zrušených štátnych podnikov novovzniknutou akciovou spoločnosťou bol určený privatizačným projektom vedeným na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. 2276

Keywords
inštitúcie, voda, vodárenské spoločnosti

Show on the map

Newsletter
Detská knižnica