Ľubica Ďurišinová

Rozhovory / Ľubica Ďurišinová
Lubica Durisinova

Pracovníčka Ministerstva kultúry, sekcie umenia a štátneho jazyka. Na festivale Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe zastupovala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


Čo vás spája s festivalom Zázračný oriešok?

V rámci našej sekcie máme v gescii dotačný systém programu Umenie. V rámci tohto programu máme aj podujatia, medzi ktorými sa vždy uchádza o podporu aj festival Zázračný oriešok. Ministerstvo kultúry dlhodobo podporuje tento festival, venuje mu svoju pozornosť aj finančnú podporu preto, že Zázračný oriešok patrí k ťažiskovým podujatiam, ktoré sa na Slovensku v oblasti detskej literatúry konajú. Je to nádherné prepojenie kníh, ktoré sú napísané a súčasne sú aj rozhlasovo spracované.

V čom spočíva význam festivalu?

Čítanie je problém u mnohých detí. Venuje sa mu pozornosť z rôznych strán a preto si veľmi vážime, že festival Zázračný oriešok prináša podujatia, ktoré smerujú deti k tvorbe vzťahu k literatúre, k písanému slovu, k jednotlivým autorom, ilustrátorom a vôbec k tvorcom kníh práve cez zaujímavý spôsob dramatického spracovania knižnej publikácie.

Detská knižnica