obrázok

Zázračný oriešok 2006
/ festival, významné podujatie

23. 05. 2006 - 25. 05. 2006 Mestská knižnica mesta Piešťany

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Realizácia IV. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok a vydanie bulletinu ako komplexného informačného materiálu k rozhlasovému festivalu, ktorý bude mať nielen archívny charakter, ale slúži predovšetkým na propagáciu myšlienok a cieľov festivalu.
Dramaturgia hier pre deti a mládež Slovenského rozhlasu tradične vybrala 12 diel, ktoré boli rovnako tradične rozdelené do dvoch súťažných kategórií – rozhlasové monologické rozprávky (Škrupinový zámok, O červenej topán¬ke, Chrobák, Rozprávka o malej Evičke a slávnom Rexovi, Kozliatka, Námorník Kap¬ko Dierka) a rozhlasové rozprávkové hry (Tri múdre kozliatka putujú do Ameriky, Juraj Jánošík, Medený drak, Statočný cínový vojačik, Princ Bajaja, Tik-Tak). Súťažné prí¬spevky hodnotili dve poroty – odborná i detská. Poroty po dôkladnom vypočutí súťažných titulov, nakoniec ohlásili výsledky:
V kategórii rozhlasových monologických rozprávok detská porota udelila cenu za najlepšiu monologickú rozprávku vydava¬teľstvu MLADÉ LETÁ za vydanie knižnej predlohy Námorník Kapko Dierka, au¬torovi Jánovi Navrátilovi za text rozpráv¬ky, režisérovi Róbertovi Horňákovi, inter¬pretovi Viliamovi Rozborilovi a dramatur¬gické Beate Panákovej. V kategórii roz¬hlasových rozprávkových hier detská porota udelila cenu za najlepšiu rozpráv¬kovú hru vydavateľstvu SLOVART za vydanie knižnej Predlohy Rozprávky H. CH. Andersena, autorom Zuzane Križkovej a Jánovi Štrasserovi za text rozprávkovej hry Statočný cínový vojačik, dramaturgické Zuzane Grečnárovej,režisérovi Róbertovi Horňákovi, hercovi Róbertovi Rothovi za stvárnenie titulnej postavy Vojačika, hudob¬nému skladateľovi Romanovi Žiaranovi a majstrovi zvuku Petrovi Daniškovi. Odborná porota v kategórii rozhlasových monologických rozprávok udelila cenu za najlepšiu monologickú rozprávku vyda-vateľstvu MLADÉ LETÁ za vydanie kniž¬nej predlohy Pavol Dobšinský - Slo¬venské rozprávky, za rozhlasovú úpravu rozprávky Škrupinový zámok Ondrejovi Sliackemu, dramaturgičke Beate Paná-kovej, režisérke Milene Lukáčovej a interpretovi Karolovi Machatovi. Odborná porota v kategórii rozhlaso¬vých rozprávkových hier udelila cenu. Za najlepšiu rozprávkovú hru autorovi Jánovi Uličianskemu za text rozprávkovej hry Tik-Tak, dramaturgičke Zuzane Grečnárovej, režisérovi Róbertovi Horňákovi, hudobnej dramaturgičke Kataríne Bielčikovej, maj¬strovi zvuku Petrovi Daniškovi, hercovi Ľubovi Bukovému za stvárnenie titulnej postavy Tik-Taka a vydavateľstvu PERFEKT za vydanie knižnej predlohy Čarovný chlapec.

Číslo ročníka
IV. ročník

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica