obrázok

Základná škola s materskou školou Banka

Kategórie
inštitúcie, školy, školy základné, školy materské

Adresa
BANANSKÁ 46,
Banka
922 01


Tel.: +421 33 7722620, +421 905 992 379
E-mail: zsbanka@gmail.com

Základná škola s materskou školou, Bananská 46, 921 01 Banka (ďalej len „škola“) je orgánom štátnej správy na úseku základného školstva v Banke. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na základe Zriaďovacej listiny č.1, ktorú vydal dňa 30. 07. 2004 Obec Banka, Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa ustanovenia § 1 ods.1 zákona číslo 171/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších zmien a doplnkov.

Škola má dlhoročnú históriu. V roku 1930 bola zriadená v Banke Obecná ľudová škola. V rokoch 1935 - 37 sa rozhodlo obecné zastupiteľstvo na čele so Silvestrom Rybárikom postaviť v obci novú školskú budovu. Vyučovať sa v nej začalo 1. septembra 1937 a mala 6 učební. Svojmu poslaniu slúži dodnes. V roku 1953 bola zriadená Osemročná škola v Banke s ôsmimi triedami a zaviedlo sa čiastočné dvojzmenné vyučovanie pre nedostatok priestorov. Od roku 1973 sa obec Banka stala miestnou časťou mesta Piešťany. Škola dostala názov 6. ZDŠ v Piešťanoch, Banka, okres Trnava. V roku 1974 sa v škole nainštalovalo ústredné kúrenie a v roku 1975 pribudla školská družina. Škola v Banke bola v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia známa úspechmi v oblasti telesnej a brannej výchovy. Žiaci pod vedením učiteľa Bernarda Hulmana získali viacero popredných umiestnení v okresných, krajských, republikových a celoštátnych súťažiach. V roku 1995 sa obec osamostatnila, škola sa premenovala na Základnú školu v Banke. Škola je plnoorganizovaná, s právnou subjektivitou od 1. januára 2002. Jej zriaďovateľom je od 1. júla 2002 obec Banka. Od 1. 8. 2004 je spojená s materskou školou.

V súčasnosti škola žiakom ponúka tieto možnosti: jednozmenné vyučovanie pre 1. až 9. ročník; Školský klub detí od 6,30 do 17,00 hod.; Stravovanie v školskej jedálni; Rozšírená výuka anglického jazyka; Vyučovanie metódou CLIL; Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka; Vyučovanie ruského jazyka od 7. ročníka; Individuálny rozvoj schopností žiakov; Nízke počty žiakov v triedach; Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov II. stupňa; Škola v prírode pre I. stupeň; Rôznorodá krúžková činnosť.

Kľúčové slová
škola, základné a stredné školy, vzdelávanie
Newsletter
Detská knižnica