obrázok

Základná škola Krakovany

Kategórie
inštitúcie, školy, školy základné

Adresa
Školská, 318/3
Krakovany
922 02

Prvé písomné zmienky o výuke v obci Krakovany sú zachytené v kronike farského úradu a tento počiatok sa datuje na rok 1756. Deti sa učili len čítať a písať. Ďalšie pramene o histórii výučby v tunajšej obci sú čerpané z knihy zápisníc bývalej školskej stolice. Okolo roku 1803 boli triedy prerobené z bývalých maštalí. Škola bola cirkevná.Zakladateľ školy bol nitriansky biskup a vydržovateľ rímsko katolícka cirkev. Názov: „Rímsko katolícka ľudová škola.“ Do školy chodili deti zo susedných Trebatíc, Ostrova a Stráži. Prvý sa osamostatnil Ostrov v roku 1852, roku 1870 bola zriadená i v Trebaticiach samostatná škola.
V kronike z roku 1873 sa dozvedáme, že škola v Krakovanoch pozostáva z dvoch tried.Vyučoval učiteľ – organista a podučiteľ, ktorému bolo sľúbené 28 zlatých platu od obce. Do školy sa začalo chodiť 1. októbra a končilo sa 31. mája. Školopovinný vek bol od 6 do 12 rokov. 12 – 15 ročná mládež navštevovala ešte takzvanú nedeľnú školu. Školské pomôcky boli nasledovné: školské tabule, mapa Európy, mapa Uhorskej vlasti a guľa celého sveta.

V roku 1884 sa osamostatnili i Stráže. Bola zriadená jednotriedna škola. Postupne v roku 1929 i druhá a neskôr i tretia trieda. Strážovská škola stála pôvodne uprostred obce. V roku 1934 bola od súkromníka odkúpená terajšia budova – hostinec.Túto občania prestavali a prispôsobili potrebám školy. Boli zriadené tri triedy a dva učiteľské byty.Pri škole je ovocná záhrada a školské ihrisko.
V Krakovanoch sa pokračovalo vo vyučovaní do roku 1904 v dvoch triedach.Učili tu rôzni učitelia – organisti, ktorí pôsobili viac rokov v Krakovanoch, ale podučitelia sa menili takmer každý rok. Plat dostávali od obce. Do roku 1906 bol vyučovací jazyk slovenský. Od roku 1906 až do prevratu učilo sa čiastočne maďarsky, čiastočne slovensky.

V roku 1942 sa zlúčili obce Krakovany a Stráže a došlo i k zlúčeniu školy. Bola utvorená štvortriedna, neskôr päťtriedna škola v dvoch školských budovách. 6. – 8. postupný ročník bol povinne pridelený do bývalej meštianskej školy vo Vrbovom. V roku 1955 bola prevedená na budove školy v Krakovanoch generálna oprava. Po uvoľnení učiteľského bytu v budove školy v Strážoch v roku 1979, bol tento prebudovaný na školskú stravovňu, kde sa stravovalo cca 85 žiakov a učiteľov.V roku 1979, vďaka riaditeľke školy, sa začalo s prístavbou novej školskej budovy v areáli školy Stráže v rámci akcie „Z“ s tromi triedami , sociálnym zariadením a zborovňou. Od roku 1981 až doteraz prebieha vyučovanie len v tejto škole.
V minulých rokoch mal vývin populácie klesajúci trend. V roku 2003 bol však v obci otvorený stavebný obvod pre 60 stavebných pozemkov. Postupne sa do nových domov budú sťahovať noví obyvatelia – rodiny s deťmi, ktoré sa stanú žiakmi našej školy. V nasledujúcich rokoch preto očakávame prírastok žiakov v škole.

Základná škola Krakovany je neplnoorganizovaná škola so štyrmi triedami. V škole vyučujeme 61 detí, jedného žiaka s individuálnym plánom vzdelania.
V škole pracuje 8 pedagogických pracovníkov, z toho traja na čiastočný úväzok. Od 1.7.2002 prešla naša škola pod správu Obce Krakovany.

Kľúčové slová
škola, základné a stredné školy, vzdelávanie
Newsletter
Detská knižnica