obrázok

Literárny fond

Adresa
Grösslingova 55,
Bratislava
815 40


Tel.: 02 3228 26 37

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry.
Táto inštitúcia bola zriadená zákonom NR SR č. 13/93 o umeleckých fondoch. Podrobnosti o poslaní a úlohách fondu a spôsob ich uskutočňovania určuje Štatút Literárneho fondu.
Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby ako i počítačových programov s osobitným zreteľom na:
pôvodnú krásnu literatúru
vedeckú a odbornú literatúru
novinárstvo a novinársku fotografiu
prekladateľstvo
divadlo, film, rozhlas, televíziu, videotvorbu a zábavné umenie.

Newsletter
Detská knižnica