Základná škola, Komenského 2, Vrbové

Kategórie
školy základné

Adresa
Komenského, 2
Vrbové
922 03

Základná škola na Komenského ulici 2 bola slávnostne otvorená dňa 3. októbra 1988 za prítomnosti vtedajšej predsedníčky MsNV p.E. Lagovej a podpredsedu ZsKNV p.Lenára.Ten slávnostne prestrihol pásku a odovzdal do užívania pavilón 2. stupňa.

Ponuka školy:
Vyučovanie v modernom, vynovenom a príjemnom prostredí kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami.
Vyučovanie cudzích jazykov od 3. ročníka.
Vyučovanie druhého cudzieho jazyka od 6.ročníka - anglický, nemecký, ruský jazyk.
Vyučovanie informatiky a práce na PC v 3 zmodernizovaných učebniach výpočtovej techniky.
Vyučovanie v špeciálnych učebniach vybavených modernou audiovizuálnou technikou, interaktívnymi tabuľami.
Prístup žiakov na internet priamo v škole a zdarma.
Absolvovanie: -Školy v prírode
-Plaveckého výcviku
-Lyžiarskeho výcviku
/ všetko finančne nenáročné vďaka príspevkom Rady rodičov/.

Integrovanie detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia i poruchami správania, spoluprácu so špeciálnym pedagógom a psychológom, učiteľom v záujmovom útvare.
Popoludňajšiu činnosť v školskom klube.
Realizáciu činnosti žiakov v školskom parlamente.
Rozmanitú škálu krúžkov.
Šancu realizovať sa v medzinárodnom projekte s družobnou školou Vizovice „Boli sme a budeme dobrí susedia“.
Zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov formou exkurzií, výletov, kultúrnych podujatí atď.
Zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom, ktorí nás reprezentujú na rôznych súťažiach a olympiádach.
Projekty : -Škola podporujúca zdravie
- Mlieko v škole
- Ovocie v škole
- Zdravá päťka
- Enwin
-Kľúč do sveta
-Výchova čitateľa
-Voľný čas so školou
-Vezmi loptu a nie drogy
-Nové formy a metódy práce

Informácie výchovného poradcu o správnej voľbe pri rozhodovaní sa v ďalšom vzdelávaní v profesijnom raste žiakov.
Prípravu žiakov na prijímacie pohovory aj zapájaním sa do projektu Komparo.
Dobré uplatnenie žiakov na stredných školách.

Kľúčové slová
základné a stredné školy
Newsletter
Detská knižnica