Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim

Kategórie
školy, inštitúcie, školy materské, školy základné

Adresa
,

916 23 Pobedim 433


Tel.: 032 / 7794179
Fax: 032 / 7794460
E-mail: zspobedim@gmail.com

Popis
Prvá písomná zmienka o pobedimskej škole je z roku 1692. Nachádza sa v najstaršej farskej matrike v súvislosti s peňažnými príjmami pobedimského rektora. Približne o sto rokov neskôr, v roku 1788, sa uvádza prvý známy rektor, učiteľ, ktorým bol František Tuček z Brna. Jeho základňou povinnosťou bolo naučiť deti písať a čítať a vychovávať v kresťanskom duchu. Bol tiež organistom a mal úžitok z polí a rôznych služieb, mimo iného i zo spievania kolied a zvonenia. Rektor mal k dispozícii dom v ktorom aj učil. Bol učiteľom ľudovej školy, ktorá v tom čase nebola v každej slovenskej dedine.

V 19. storočí mala škola už vlastnú budovu V roku 1896 navštevovalo školu, ktorá patrila do siete cirkevných škôl, 180 školopovinných žiakov. Vzhľadom k počtu žiakov sa pobedimská školská stolica rozhodla postaviť novú budovu školy. Rímsko – katolícka ľudová škola bola postavená roku 1911 podľa projektu známeho slovenského architekta Milana M. Harminca. V rokoch 1934- 1935 bola pôvodná školská budova rozšírená do podoby súčasnej materskej školy. Po roku 1945 sa škola rozčlenila na ľudovú a meštiansku, ktorú navštevovali i žiaci so susedných obcí Bašovce a Horná Streda. Po úpravách v školstve sa zriadila osemročná stredná škola. V roku 1961 bola vybudovaná súčasná budova školy, ktorá sa v školskom roku 1992/1993 rozšírila o telocvičňu. K učiteľom, ktorí sa zapísali do staršej a novšej histórie školstva v obci patria Ján, František a Štefan Janda, ďalej Jozef Hatiar, Karol Pačes, Karol Dostálik, Hedviga Ondrejková, Eva Vranová, Daniel Vrana a pobedimský rodák Ján Veselý. Je treba pripomenúť, že vymenovanie si iste zaslúžia i ďalší učitelia, ktorí sa starali o výchovu mladej generácie Pobedimčanov.

K školským zariadeniam patrila i materská škola, ktorá začala svoju existenciu koncom 40. rokov minulého storočia. Priestory pôvodnej materskej školy sa nachádzali v susedstve starších obchodov. Po roku 1961 sa škola presťahovala do súčasných priestorov, kde mala vhodné podmienky na výchovu detí predškolského veku. Dlhoročnou riaditeľkou materskej školy bola Ľudmila Lednická.

Kľúčové slová
škola
Newsletter
Detská knižnica