obrázok

Nová škola, o. p. s.

Adresa
KŘIŽÍKOVA, 344/6
PRAHA 8 – KARLÍN
186 00


E-mail: novaskola@novaskolaops.cz

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládna, nezisková organizácia, ktorá od roku 1996 podporuje inkluzívne vzdelávanie menšín, cudzincov či inak sociálne alebo kultúrne znevýhodnených detí a mládeže.
Pôsobí v Prahe, ale väčšinu jej súčasných projektov realizuje na území celej Českej republiky. Medzi jej hlavné cieľové skupiny patria sociálne znevýhodnené deti a mládež, ale aj pedagógovia a široká verejnosť.
Táto spoločnosť stála pri zrode zavádzania rómskych pedagogických asistentov do ZŠ. Asistentov naďalej podporuje prostredníctvom akreditovaných kurzov a projektov.
Jej činnosť možno rozdeliť do štyroch hlavných pilierov: podpora asistentov pedagóga a zavádzanie konceptu školských asistentov; podpora čitateľskej gramotnosti; podpora rómštiny ako živého jazyka; priama podpora detí.
Ďalšou z významných aktivít spoločnosti je literána a výtvarná súťaž Romano suno – Romský sen, určená pre deti základných, stredných škôl a detských domovov zo všetkých kútov Českej republiky. Organizuje sa od roku 1997.

Newsletter
Detská knižnica