obrázok

Základní škola, Jižní IV, Praha

Adresa
Jižní IV. 1750/10,
Praha
141 39 Praha 4 - Spořilov

ředitel školy, Mgr. et Bc. Kaiser Daniel
Tel.: +420 2 727 633 68
Fax: +420 2 727 618 87
E-mail: reditel (@) zsjizni.cz

Základní škola Jižní IV. je úplná, plně organizovaná škola s 1. - 9. ročníkem a přípravnou třídou. Žáci se vzdělávají dle školního vzdělávacího programu Otevřená škola. Tento program dává důraz na osobnostní a sociální výchovu, podporu komunikačních dovedností (dramatická výchova, dramatika, komunikace), výuku cizích jazyků (angličtina od 1. ročníku, další cizí jazyk od 6. ročníku), podporu počítačových dovedností (informatika od 4. ročníku). Žákům umožňuje např. vybírat si z více volitelných předmětů, učitelům dává možnost uplatnit nové metody práce. Součástí výuky se staly projektové středy, adaptační soustředění a pravidelné třídnické hodiny. Škola realizuje výuku nadaných i handicapovaných dětí, stejně tak i dětí s odlišným mateřským jazykem. Svoji pomoc nabízí dětem i rodičům školní poradenské pracoviště
(školní psycholog, speciální pedagog a výchovné poradkyně pro 1. i 2. stupeň). Cílem je umožnit všem dětem vyzkoušet si maximum činností a zvládnout dovednosti tak, aby se mohly během studia připravovat.
na vstup na střední školu a do praktického života. Škola nabízí širokou nabídku kroužků k využití volného
času dětí. Zájmové vzdělávání žáků probíhá také v rámci odpoledních činností ve školní družině

Newsletter
Detská knižnica