Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
06. 03. 2019 - 28. 04. 2019 | Kultúrno spoločenské centrum Fontána

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Počuli ste niečo o NATURE 2000? Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov a ich biotopov. Pre zachovanie týchto unikátnych biotopov bol vytvorený program LIFE zriadený nariadením EÚ, ktorý môžu využívať verejné alebo súkromné orgány registrované v EÚ. Jedným z takýchto združení je Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ, ktoré v spolupráci s ďalšími partnermi realizuje projekt BeeSandFish - LIFE12 NAT/SK/001137: Ochrana hniezdnych a potravných biotopov brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne. Tieto tri druhy spája požiadavka na kolmé pieskové a sprašové steny potrebné pre ich zahniezdenie vyznačujúce sa vysokou nestabilitou. Navyše, tento veľmi špecifický spôsob hniezdenia je ohrozený reguláciou riečnych korýt, zabraňovaním vzniku pieskových zosuvov, nevhodnou výstavbou či priamou likvidáciou človekom. Okrem toho, za posledné desaťročia došlo k degradácii biotopov, ktoré týmto druhom prinášali dostatok potravy. Brehuľa a včelárik obľubujú pasienky, mokrade, lesy bohaté na hmyz a rybárik je závislý od rybej osádky, ktorá je najbohatšia v divokých riečnych ramenách. V týchto biotopoch vykonávajú dôležitú funkciu prirodzených predátorov, ktorú človek nevie nahradiť. Pod záštitou Ministerstva životného prostredia sa preto ochranári z BROZ v spolupráci s odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty, Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Vodohospodárskej výstavby snažia vhodnými spôsobmi obnovného manažmentu zlepšiť ich podmienky. Ide najmä o zachovanie alebo vytváranie nových hniezdnych a potravných biotopov. Medzi ich hlavné aktivity patrí obnova pasienkov, mokradí, kolmých pieskových stien a prirodzených riečnych procesov.

Oveľa viac sa o živote a ochrane brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého môžete dozvedieť v rámci interaktívnej výstavy s názvom "Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život", ktorá bude prístupná od 06. 03. 2019 do 28. 04. 2019 vo foyer kina Fontána v Piešťanoch. Výstava je výnimočná v tom, že ju môžete vnímať nielen očami, ale precvičíte si aj ostatné zmysly ako hmat a sluch.

Cieľom výstavy je, aby návštevníci lepšie spoznali tieto vzácne druhy a objavili ich unikátny spôsobom života. Aby si uvedomili, že tieto druhy patria do našej krajiny a v potravnej sieti tvoria dôležitú funkciu. Len tak sa dá zvýšiť záujem o ochranu prírody, ktorá je naším priestorom pre život ale i dedičstvom pre ďalšie generácie. Týmto spôsobom sa ľuďom snažíme priblížiť súčasné ochranárske aktivity a vysvetliť, že realizované menežmentové opatrenia nie sú nasmerované len na tieto druhy, ale chránia biotop ako taký s cieľom zachovania čo najväčšej pestrosti prírody na Slovensku.

Newsletter
Detská knižnica