obrázok

VITAJTE V NAŠOM SVETE V.

Dátum: 22. 12. 2017 Autor: Drahomíra Moretová

Projekt integrácie zdravých a handicapovaných detí, mládeže a dospelých.

Hlavným cieľom 5. ročníka projektu VITAJTE V NAŠOM SVETE bolo deťom rôznych škôl i zariadení, deťom, rodičom a ostatným dospelým so zdravotným a sociálnym znevýhodnením ponúknuť rôzne formy integrácie, aby napomáhali ich socializácii, vytvárali podmienky a príležitosti pre ich začleňovanie do spoločnosti, humanizáciu ich života, možnosti aktívneho trávenia voľného času, sebavzdelávania a aktívneho zapájania do kultúrneho a spoločenského života. Vďaka informačným, vzdelávacím, kreatívnym aktivitám, ktoré sme pripravili počas leta až do novembra 2017, sa nám tento cieľ podarilo naplniť.
Súčasťou projektu boli viaceré interaktívne informačné hodiny spojené s tvorivou aktivitou, divadelné predstavenia, spoločné tvorivé dielne zdravých a hendikepovaných, workshopy a pod. - zamerané na priblíženie problematiky znevýhodnenia prostredníctvom literárneho diela (Žofa a Žofka; Fantastický svet za zavretými očami, O svete ticha, Chlapec bez mena, Bezvláska, Ja som Inna).
Na jednotlivých podujatiach projektu sme vytvorili dostatočný priestor pre pre všetky deti, aby ani jedno z nich nepociťovalo rozdiel. Tak boli orientované projektové podujatia, aby neformálnym, zábavným, tvorivým spôsobom prispeli k naplneniu a rozvoju kultúrnych potrieb zdravotne a sociálne hendikepovaných obyvateľov nášho mesta a regiónu. S veľkým úspechom a ohlasom sa stretli divadelné a bábkové predstavenia (napr. Žofa a Žofka, Chlapec bez mena, Rytierska cesta za šťastím); literárno-výtvarné, divadelné workshopy (s tvorbou pomôcok pre nevidiacich kamarátov, onkologicky chorých deťoch, o rómskej kultúre), muzikoterapeutické hodiny (o svete nepočujúcich, nevidiacich, rôzne zmyslové hry), predstavenia s mravoučnými básničkami, rozprávkami, slovnými hračkami, tvorivé hodiny (výroba bábok, hračiek, výroba darčekov pre priateľov, keramiky). V rámci projektu bolo zrealizovaných celkovo 72 podujatí, ktoré sa konali v období od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Newsletter
Detská knižnica