obrázok

LES UKRYTÝ V KNIHE

Dátum: 21. 11. 2017 Autor: Drahomíra Moretová
Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila ešte v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Naša knižnica pokračuje každoročne v tomto projekte v spolupráci s Mestom Piešťany. Prostredníctvom kníh a ďalších zaujímavých programov sme chceli najmä deťom a mladej generácii poukázať na význam lesa a predovšetkým na ochranu životného prostredia, aby sa u detí rozvíjali vhodné návyky správania pri ochrane životného prostredia a pobyte v prírode. Rôznymi zábavnými formami sme deťom ukázali, ako sa dá príroda chrániť, zveľaďovať , ako je dôležité triediť odpad, udržiavať čistotu vo svojom okolí. To je hlavný prínos pre mesto, vzdelávanie mladej generácie, aby si vážila svoje okolie, mesto, prírodu, parky.
Cieľom projektu bolo pokračovať v ekologickej výchove detí netradičnými formami, viesť ich k ochrane prírody, vytvárať u nich návyky podporujúce ekológiu (triedenie odpadu, ochrana parkov, vôd a pod.). Prostredníctvom známych osobností rôznymi formami (i formou zábavného kvízu) sa deti veľa naučili, dozvedeli sa nové informácie súvisiace s ochranou prírody. Nemenej dôležitým cieľom bolo aj priblížiť deťom vzťah človeka k zvieratám ako súčasti prírody a podporovať u nich tvorivosť súvisiacu s ekologickým myslením.
Na realizácii projektu sa podieľali títo účinkujúci a spolupracovníci: Martin Madej, Thomas Puskailer, Miro Mihálek, Patrícia Sopkovičová, Ľuboš Janák, odborní pracovníci knižnice, pedagógovia partnerských škôl.
Projekt bol určený predovšetkým pre žiakov materských a základných škôl z Piešťan a okolia (pretože aj tieto deti navštevujú naše mesto a majú ho chrániť).

Projekt bol realizovaný od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017. Finančne ho podporilo Mesto Piešťany.
Newsletter
Detská knižnica