obrázok

Poď z ulice do knižnice V.

Dátum: 16. 03. 2020 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Podujatia s možnosťou hodnotne tráviť čas v prostredí plnom hier, zábavy, vzdelávania sú u detí i rodičov veľmi žiadané. Preto naša knižnica realizuje už V. ročník projektu Poď z ulice do knižnice, prostredníctvom ktorého chceme osloviť rodičov detí predškolského veku a naučiť ich pracovať s knihou, u detí staršieho školského veku vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť im rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu, cez atraktívnu ponuku podujatí podporiť klesajúcu schopnosť čítania detí a mladej generácie, plniť sociálnu funkciu a v neposlednom rade získať nových čitateľov.
Pre deti predškolského veku a ich rodičov pripravíme interaktívne dramatizácie, tvorivé workshopy a interaktívne vzdelávacie workshopy, kde im dáme možnosť naučiť sa pracovať s knihou už od útleho veku dieťaťa. Školákom, ktorí nenavštevujú školské kluby a záujmové krúžky, ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Počas letných prázdnin najmä pre deti zo sociálne slabšieho prostredia zrealizujeme letný čitateľský tábor zameraný na literárno-dramatickú a zábavno-náučnú výchovu a tým podporíme sociálnu funkciu knižnice. Knihy predstavíme v rôznych podobách (zážitkové čítania, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy), prostredníctvom aktivít, ktoré budú formovať postoj detí k životu, umožnia im budovať svoje estetické cítenie a podporia ich intelektuálny rozvoj - predstavivosť, morálne myslenie a pod.
Podujatia projektu budú prebiehať od apríla do decembra 2020. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
Newsletter
Detská knižnica