obrázok

SPOZNAJ SVOJE OKRESNÉ MESTO

Dátum: 26. 11. 2017 Autor: Drahomíra Moretová
Projekt SPOZNAJ SVOJE OKRESNÉ MESTO sme realizovali v termíne od 15. 4. 2017 do 30. 11. 2017.
Projekt bol určený na rozšírenie povedomia o hmotnom a nehmotnom kultúrnom a architektonickom dedičstve mesta, v ktorom žijeme. V tomto roku sme projektom nadviazali na predchádzajúce úspešné projekty podobného zamerania (Poznávame naše mesto, Symbol môjho mesta, Piešťanské chodníčky, Mapa môjho mesta), ktorých cieľom bolo oboznamovať mladú generáciu s históriou, ale i súčasným rozvojom a zaujímavosťami Piešťan a jeho okolia spadajúceho do Trnavského kraja.
Zámerom projektu bolo tiež poskytnúť deťom a mladým ľuďom príležitosť tráviť voľný čas obohacujúcim spôsobom a motivovať ich k tomu, aby sa začali viac zaujímať o život svojho mesta a regiónu.
Cieľom projektu bolo nenásilným, pútavým spôsobom podporiť u mladej generácie záujem o svoje mesto a región, priblížiť jej zaujímavosti mesta a okresu, v ktorom žije, oboznámiť ju s významnými osobnosťami, prírodnými, kultúrnymi i historických hodnotami a prispieť tak k zvyšovaniu ich vedomostnej úrovne.
Podujatia projektu sa uskutočnili v týchto zariadeniach:
- Mestská knižnica mesta Piešťany;
- Piešťanské informačné centrum (PIC);
- AkSen – Klub aktívnych seniorov, Sládkovičova ul., Piešťany;
- Základná škola Mojmírova ul., Piešťany;
- Základná škola Brezová ul., Piešťany;
- Materská škola A. Dubčeka, Piešťany;
- Detský domov Sasinkova ul., Piešťany.
Zoznam účinkujúcich: architektky a urbanistky Lívia Gažová a Eva Rohoňová, dizajnér a architekt Michal Staško, záhradná architektka Eva Wernerová, záhradný a krajinný architekt Služieb mesta Piešťany Denis Bechera, Katarína Bajziková a odborní pracovníci Mestskej knižnice mesta Piešťany.
Cieľové skupiny: projekt bol určený pre deti materských, základných a stredných škôl Piešťan a okolia v pôsobnosti obcí, miest a VÚC TTSK. Deti z mimopiešťanských škôl sa zúčastnili projektového podujatia a po ňom malo možnosť oboznámiť sa s našou knižnicou a zároveň mestom. Ďalšou cieľovou skupinou boli rodičia, starí rodičia, pedagógovia, vychovávatelia, kultúrno-výchovní pracovníci – ktorí deti na jednotlivé podujatia projektu pripravovali či sprevádzali. Niektoré podujatia (najmä prednášky s prezentáciami) sa s úspechom stretli aj u širokej verejnosti, obyvateľov mesta a okresu – rôznych vekových kategórií. Vďaka realizácii niektorých podujatí v klube Aktívny senior mali významné zastúpenie aj naši starší spoluobčania, pre ktorých bol tento projekt tiež prínosom.
Jednotlivé podujatia boli úspešné aj vďaka pedagógom partnerských škôl, ktorí deti pripravovali.
O tom, že cieľ bol naplnený, svedčia spätné reakcie účastníkov, odozvy na jednotlivé programy a tiež viaceré požiadavky na pokračovanie v takomto projekte. Ukázalo sa, že verejnosť má záujem o svoje mesto, okres, kraj, ľudia sa zaujímajú o históriu, súčasnosť i významné osobnosti svojho regiónu. Tým, že získavali tieto informácie zážitkovými a interaktívnymi formami, ako boli workshopy, prezentácie, vychádzky a pod., sa nám podarilo vzbudiť ešte viac záujem o nové informácie súvisiace s miestom, kde žijú. Zároveň sme týmto projektom rozšírili ponuku pozitívneho využívania voľného času nielen mladých ľudí z nášho okresu, zvýšili informovanosť a napokon aj záujem školopovinných o našom kúpeľnom meste, jeho histórii a súčasnosti. Prezentácie osobností mesta a regiónu adekvátnou formou pre každú z cieľových skupín vzbudili záujem u účastníkov a sami začali prinášať informácie o ďalších významných ľuďoch nášho okresu. Tým sa nám zároveň podarilo vytváranie priestoru na ich vlastnú tvorivosť, súťaživosť, záujem o získavanie ďalších vedomostí a u žiakov aj obohatenie vyučovacieho procesu najmä z oblasti histórie, literatúry a geografie. Tematické vychádzky prispeli tiež k rozvoju regionálneho cestovného ruchu.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Newsletter
Detská knižnica