obrázok

VITAJTE V NAŠOM SVETE VII.

Dátum: 10. 05. 2019 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Prostredníctvom projektu Vitajte v našom svete VII. sa naša knižnica zameriava na kultúrno-zážitkové vyžitie rôznorodých znevýhodnených skupín v našej spoločnosti, najmä zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb, ku ktorým patria zdravotne postihnutí občania, ľudia z odlišných kultúr, napríklad rómskej a židovskej, deti a mládež, starší ľudia, ľudia bez domova, bez práce a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením.
Zámerom projektu je prispieť k integrácií týchto znevýhodnených skupín medzi majoritnú časť populácie a zároveň prispieť k dialógu medzi ľuďmi v témach ako tolerancia, inakosť, integrácia a sociálne znevýhodnenie prostredníctvom rôznorodých, netradičných a interaktívnych kultúrno-vzdelávacích aktivít. V siedmom ročníku projektu Vitajte v našom svete by sme chceli zamerať pozornosť aj na interakciu medzi ľuďmi rôznych generácií, najmä seniormi a deťmi, formou spoločných aktivít.

V rámci projektu zrealizujeme rôznorodé, netradičné a interaktívne kultúrno-vzdelávacie aktivity: prezentácie kníh zameraných na integráciu, inakosť, či medzigeneračnú solidaritu, spojené so zážitkovým čítaním a besedami; literárno-výtvarné workshopy pre vzájomnú spoločenskú interakciu detí a seniorov; tematicky zamerané tvorivé dramatizácie a divadelné predstavenia; výstavu špeciálnych kníh a dokumentov spojenú so sprievodnými podujatiami; medzinárodný seminár pre pedagógov, knižničných pracovníkov, pracovníkov špeciálnych centier a tretieho sektora zameraný na spoznávanie sociálnych vzťahov a dejov, ktoré sa dejú v našej spoločnosti. Chceme tiež zrealizovať besedy s významnými osobnosťami, ktoré patria medzi zdravotne postihnutých a zviditeľnili sa svojou prácou a aktivitou, s účelom oboznámiť širokú verejnosť s problémami, ale aj úspechmi v živote znevýhodnených.

Projekt prebieha od mája 2019 do konca roka 2019. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica