obrázok

Vysoká škola výtvarných umení

Adresa
Hviezdoslavovo nám., 18
Bratislava
814 37

Prof. akad. maliar Stankoci Stanislav
Tel.: +421 2 5942 8502
Fax: +421 2 5942 8503
E-mail: rektor@vsvu.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú, umeleckú, vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú a kultúrnu činnosť. Vzdelávacia činnosť na VŠVU vychádza zo súčasného myslenia v oblasti umenia, z vedeckých poznatkov a z technického zázemia pre širokú škálu umeleckých aktivít. Vzdelávacia činnosť úzko súvisí s vlastnou umeleckou tvorbou a vedeckovýskumnou činnosťou vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a študentov VŠVU, ktoré sú v aktívnom kontakte s aktuálnym dianím v tejto oblasti vo svete. VŠVU sa významne podieľa na rozvoji umenia, umeleckého, umenovedného a technologického výskumu, vzdelanosti a kultúry.
Na svojich katedrách poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných odboroch Výtvarné umenie, Dizajn, Architektonická tvorba, Reštaurovanie a v treťom stupni v študijnom odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry ako aj v celom rade ďalších vzdelávacích aktivít v rámci doplnkového vzdelávania.
Rektorom školy je prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. Ďalší členovia vedenia VŠVU: Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. (prorektorka pre výskum a umeleckú činnosť); doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. (prorektorka pre štúdium); doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová (prorektorka pre grantovú a projektovú činnosť) a Mgr. Nina de Gelder (prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu).

Newsletter
Detská knižnica