obrázok

Slovenská sekcia IBBY

Kategórie
mimovládne organizácie

Adresa
Panská, 41
Bratislava
815 39

prezidentka SkBBY, Mgr. Vráblová Timotea, PhD.
Tel.: +421 905 728 386
E-mail: timotea.vrablova@gmail.com

Slovenská sekcia je národnou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY) mimovládnej organizácie UNESCO. Do IBBY bola prijatá ako súčasť Československej sekcie v roku 1964.
Cieľom jej činnosti je vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj a posilňovanie záujmu autorov, vydavateľov a verejnosti o pôvodnú literárnu tvorbu pre deti i prezentovanie najkvalitnejších kníh.
Každoročne pripravujeme podujatie Dni detskej knihy, ktoré sa spolu so sprievodnými podujatiami organizujú vždy v inom regióne Slovenska. Inšpiráciou je Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý si medzinárodná verejnosť pripomína 2. apríla v deň narodenia veľkého rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Slovensko malo patronát nad celosvetovými oslavami tohto dňa v rokoch 1996 a 2006.
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti sekcie sú každoročné odborné konferencie, ktoré hodnotia pôvodnú tvorbu uplynulého roku. Významnou aktivitou sekcie je open air festival čítania Knižné hody.
Medzi tradičné podujatia patrí súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy. Udeľujeme národné ceny za literatúru pre deti a mládež Cenu Ľudovíta Fullu a cenu Trojruža a Plaketu Ľudmily Podjavorinskej, ktorá sa udeľuje za propagáciu slovenskej detskej knihy v zahraničí. V rámci rozhlasového festivalu Prix Ex Aequo udeľuje Slovenská sekcia IBBY od roku 2010 Cenu za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárneho diela.
Novozaložený IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA je medzinárodná platforma, ktorej cieľom je sprostredkovať širokej verejnosti najnovšie informácie, vychádzajúce z výskumu ale aj z praktických skúseností z projektov na podporu čítania u nás i v rozličných krajinách sveta. Inštitút je úzko prepojený s IBBY a poskytuje priestor pre spoluprácu členských krajín IBBY, iniciuje aktivity na medzinárodnej úrovni na verejných a odborných fórach.
Sekretariát SkBBY pravidelne pripravuje slovenskú účasť na medzinárodných kongresoch a návrhy slovenských tvorcov na ocenenia IBBY – zápis na Čestnú listinu IBBY a Cenu Hansa Christiana Andersena, nazývanú aj malá Nobelova cena. Okrem toho verejnosti predstavuje knižné kolekcie, ktoré získali domáce i medzinárodné ocenenia.
Člen výboru SkBBY je poverený spoluprácou s časopisom Bookbird. V rámci SkBBY rozvíja činnosť iniciatíva Book Handicap. Pravidelne sa zapájame do projektov knižných kolekcií IBBY pre postihnutých, ktoré organizuje Verejná knižnica v Toronte (Kanada).
SkBBY vydáva štvrťročník BIBIANA – revue o umení pre deti a mládež. Členskú základňu sekcie tvoria spisovatelia, ilustrátori, pedagógovia, pracovníci knižníc a iných kultúrnych inštitúcií.

Newsletter
Detská knižnica