obrázok

CzechTourism

Adresa
Vinohradská 46, P.O.Box 32
Praha
120 41 Praha 2


Tel.: +420 221 580 111
Fax: +420 224 247 516

Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem.
Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. K dosažení tohoto cíle plní CzechTourism v koordinaci s MMR ČR tyto hlavní úkoly:
1. Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu
podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu,
spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy, profesními organizacemi, školami, výzkumnými a poradenskými institucemi a analogickými zahraničními institucemi, peněžními ústavy,
a další činnosti související se zajištěním koordinačních úkolů

2. Destinační marketing
zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu,
vytváření příznivého image turistické destinace "Česká republika" a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu,
stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických pro destinaci Česká republika,
podpora tvorby produktů cestovního ruchu se šetrným přístupem k životnímu prostředí,
vydávání propagačních materiálů o České republice v příslušných jazykových verzích,
spolupráce s regiony v ČR, angažovanost při vzniku přirozených oblastí cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění,
zakládání zastoupení v zahraničí s cílem informovat zahraniční novináře, odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu v České republice a všestranně podporovat prodej národních produktů cestovního ruchu
a další činnosti související se zajištěním úkolů destinačního marketingu

3. Mediální prezentace ČR, odvětví cestovního ruchu i agentury CzechTourism
zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři a médii,
a další činnosti související se zajištěním cílů mediální prezentace

4. Informační podpora cestovního ruchu
informační servis pro odvětví průmyslu cestovního ruchu v České republice, zejména vydávání odborných zpráv, jejichž náplní a obsahem budou především marketingové a regionální informace,
spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního systému,
a další činnosti související se zajištěním cílů informační podpory

5. Výzkumné a vzdělávací činnosti
příprava, organizace a provádění vzdělávací činnosti v oblasti cestovního ruchu a služeb za účelem zajištění a udržení konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu
působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči zahraničním hostům a zdůraznění významu cestovního ruchu pro Českou republiku,
a další činnosti související se zajištěním výzkumných a vzdělávacích úkolů

6. Ekonomické a administrativní zajištění chodu agentury
Činnosti související se zajištěním úkolů ekonomické a administrativní podpory

Newsletter
Detská knižnica