Základná škola, Školská ul., Vrbové

Adresa
Školská 1006/4,
Vrbové
922 03 Vrbové

Základná škola vo Vrbovom na Školskej ulici 4 je plnoorganizovanou školou. Poskytuje základné - primárne a nižšie sekundárne vzdelanie vzdelanie. Školu v súčasnosti navštevuje 307 žiakov. Počet tried je na 1. stupni je 7 a na 2. stupni 9 tried.

Škola v súčasnosti ponúka:
jednozmenné vyučovanie v zmodernizovanej budove po kompletnej rekonštrukcii
vyučovanie Aj v povinnom predmete od 1. ročníka
vyučovanie druhého cudzieho jazyka v povinnom predmete od 6. ročníka
vyučovanie informatiky v povinnom predmete od 3. ročníka
rozšírené vyučovanie telesnej výchovy na prvom stupni
športová trieda so zameraním na futbal, basketbal, volejbal od 5. ročníka
vyučovanie telesnej výchovy v zrekonštruovanej telocvični
začlenenie detí so špeciálno – pedagogickými potrebami do štandartných tried
starostlivosť o talentovaných žiakov – príprava na súťaže a olympiády
rozvíjanie záujmov detí v školskom klube detí
školské literárne centrum, spolupráca s MsK vo Vrbovom, Piešťanoch
školské športové stredisko so zameraním na futbal pre žiakov 1. a 2. stupňa
multifunkčné športové ihrisko v areáli školy s umelým osvetlením
účasť detí v Škole v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik
aktivity projektov Zdravá škola, Školy pre budúcnosť, Modernizácia vzdelávania, Digipedia, Digiškola,projekty partnerskej spolupráce so ZŠ Spišské Podhradie a Vítkov, Školské ovocie,SME v škole,Hovorme o jedle
separovaný zber odpadu, zber elektroodpadu – Recyklohry,zber batérii – Zbierame baterky
široký výber záujmových krúžkov
školský informačný systém s aktuálnymi informáciami prezentovanými v TV
nové priestory ŠKD integrované so školskou knižnicou,vybavené počítačmi,tv systémom,prepojenie s krytou otvorenou triedou
využívanie výpočtovej a prezentačnej techniky vo vyučovacom procese vo všetkých triedach
vyučovanie v počítačovej učebni, interaktívnej učebni, multimediálnej tabletovej učebni
príprava žiakov na prijímacie pohovory

Newsletter
Detská knižnica