obrázok

STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VI.

Dátum: 01. 09. 2017 Autor: Drahomíra Moretová
Projekt Stretnúť knihu každý deň sa realizuje od roku 2007 pravidelne každé 2 roky. V tomto roku sa uskutočnil už po šiestykrát.
Zámerom projektu bolo podporiť záujem mladej generácie o knihy a čítanie, prezentovať detskú literatúru cez rôzne zaujímavé formy spracovania, motivovať deti k čítaniu a vytvoriť príležitosť kultúrneho trávenia času pre širokú verejnosť.
Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem o čítanie a literatúru, propagovať aktivity a služby knižnice, poukázať na význam knižnice ako komunitného centra s nezastupiteľnou úlohou pri stretávaní, formovaní a vzdelávaní všetkých vekových kategórií.
Hlavným prínosom projektu bolo prispieť k zvýšeniu čitateľskej gramotnosti, literárneho vzdelania a kultúrneho povedomia mladej generácie. Z odborného hľadiska projekt vytvoril dostatočný priestor pre diskusiu o nových prístupoch a formách rozvíjania čitateľsko-výchovnej práce s deťmi, o čom svedčia aj ohlasy na realizovaný projekt.

Projekt pozostával z dvoch hlavných častí:
1. Literárny maratón - festival literatúry - Dni detskej knihy (DDK)
Festival bol prehliadkou knižnej tvorby pre deti, ktorá bola prezentovaná prostredníctvom rôznych druhov umenia. Náplňou jednotlivých podujatí bolo priblížiť diela súčasných slovenských autorov v atraktívnych podobách - prostredníctvom živých stretnutí s autormi, divadelných dramatizácií, workshopov, výstav, rozhlasových adaptácií a pod. Našou snahou bolo priniesť mladým čitateľom nezabudnuteľné zážitky zo stretnutí so slovenskými tvorcami detských kníh, ktorí navštívili knižnicu a vybrané školy na území mesta a regiónu. Podľa ohlasov detí i návštevníkov na tieto podujatia môžeme potvrdiť, že sa nám to podarilo. V rámci DDK sa uskutočnilo 56 podujatí. Boli to komponované divadelné predstavenia, v ktorom účinkovali autori detských kníh ; Smajliceda – kratochvíľne čítanie Trpaslíkov zo slovenskej detskej literatúry; Besedy – stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi; Divadelné dramatizácie a čítania na motívy knižných predlôh; Výstavy z tvorieb významných ilustrátorov a ich vernisáže; Výstavy prác študentov výtvarných škôl na tému literatúra; Literárno-výtvarné workshopy; Celoslovenská výtvarná súťaž venovaná Tomášovi Janovicovi; Vyhodnotenie súťaže spojené s vernisážou výstavy víťazných prác a kultúrnym programom. Medzi odbornou verejnosťou bol vyzdvihnutý seminár pre knihovníkov a pedagógov s medzinárodnou účasťou.

2. Túlavá knižnica
Túto časť projektu tvoril cyklus zábavno-náučných dopoludní/popoludní v letných mesiacoch a počas školských prázdnin s programom bohatým na zaujímavé podujatia, akými sú divadelné predstavenia, tvorivé dielne, pouličné vystúpenia a iné. Podstatou Túlavej knižnice bolo ponúknuť deťom i dospelým netradičný spôsob trávenia času s knihou/literárnym dielom i mimo priestorov knižnice. Jednotlivé podujatia nadväzovali na prácu s konkrétnou knihou (divadelné predstavenia, tvorivé dielne, pouličné vystúpenia a pod.).
Organizátori: BIBIANA - Medzinárodný dom umenia pre deti, Slovenská sekcia IBBY, Mesto Piešťany a Mestská knižnica mesta Piešťany
Partneri festivalu: Elektrárňa Piešťany, vydavateľstvá kníh pre deti; RTVS; Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Katedra bábkarskej tvorby; Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave; Asociácia ilustrátorov; Slovenské centrum dizajnu; Osmijanko, n.o.; BONA FIDE o.s.; Dom umenia Piešťany.

Projekt sa realizoval s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Prílohy

Newsletter
Detská knižnica