obrázok

KNIHOU K VEDOMOSTIAM

Dátum: 30. 04. 2018 Autor: Drahomíra Moretová
To je názov projektu, ktorý realizovala Mestská knižnica mesta Piešťany v období od 1. augusta 2017 do 30. apríla 2018 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Zámerom tohto projektu bolo zabezpečenie a skvalitnenie knižničného fondu, ktorý je nevyhnutný pre budovanie znalostnej spoločnosti, skvalitnenie knižnično-informačných služieb, k čomu patrí aj schopnosť ponúkať a zabezpečovať kvalitný, rozmanitý a aktuálny knižničný fond napomáhajúci k zvýšeniu záujmu čitateľa, predovšetkým detského návštevníka knižnice o čítanie.
Hlavným cieľom projektu bolo zaistiť dostupnosť kníh, zvýšiť čitateľskú gramotnosť, podporiť čítanie kníh u detí a zároveň záujem o odbornú a inojazyčnú literatúru u mládeže, ako aj podporiť celoživotné vzdelávanie dospelých, a to prostredníctvom zabezpečenia optimálneho množstva informačných zdrojov pre čitateľov knižnice. Projektom sme chceli tiež vyhovieť požiadavkám rôznych skupín čitateľov v čo najväčšom rozsahu, podporovať záujem občanov o literatúru a získavať nových čitateľov prostredníctvom sústavného obnovovania a dopĺňania knižného fondu o stále nové a požadované knižné jednotky. Stanovený cieľ sa nám realizáciou projektu – nákupom kníh - podarilo naplniť.
V rámci projektu sme z Fondu na podporu umenia, program Akvizície nadobudnuté s finančnou podporou fondu, získali 4000 EUR na nákup kníh.
Realizáciou projektu sme obohatili našu knižnicu celkovo o 674 knižných jednotiek v celkovej hodnote 7 005,39 EUR. Z dotácie bolo zakúpených 399 titulov, zo spolufinancovania 275 kníh.
Z celkového počtu 674 zakúpených kníh bolo: 359 kníh – beletria, z toho detská 173 titulov; 168 kníh – náučná literatúra; 147 kníh – inojazyčná literatúra (český a anglický jazyk).
Ohlasy na zakúpené knihy svedčia o dobrom výbere, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že takmer všetky nové knihy sú v súčasnosti vypožičané u čitateľov a dopredu zarezervované. Aj z tohto vidno, že zámer projektu sa nám podaril.
Newsletter
Detská knižnica