obrázok

Vitajte v našom svete VIII.

Dátum: 06. 10. 2020 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Projekt Vitajte v našom svete VIII. sa zameriava na kultúrno-zážitkové vyžitie rôznorodých znevýhodnených skupín v našej spoločnosti, najmä zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb, ku ktorým patria zdravotne postihnutí občania, ľudia z odlišných kultúr (rómskej, arabskej, ázijskej a židovskej), deti a mládež, starší ľudia, ľudia bez domova, bez práce a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Mesto Piešťany je kúpeľným mestom a tým zároveň multikultúrnou križovatkou, ktorú navštevujú deti aj dospelí celého sveta a rôznorodých kultúr, z ktorých každá je niečím iná, špecifická a nie vždy sa stretne s pochopením. Pandémia koronavírusu zasiahla do životov mnohých z nás nielen po ekonomickej, existenciálnej stránke, ale predovšetkým po stránke zdravotnej a psychickej. Vzrástol počet javov, ktoré negatívne ovplyvnili medziľudské vzťahy, predovšetkým vzťahy v rodinách, čo malo dopad predovšetkým na tých najmenších z nás (pocity úzkosti, depresia, stres a neistota, alkoholizmus, šikana a kyberšikana, zvýšená agresivita).
V ôsmom ročníku projektu Vitajte v našom svete VIII. by sme sa chceli zamerať na prevenciu vyššie spomínaných negatívnych javov a na aktivity, ktoré podporujú komunikáciu a budovanie vzájomných pozitívnych vzťahov v komunite. Spoločnosť sa neustále vyvíja a mení, musí čoraz častejšie čeliť mnohým výzvam a javom, na ktoré doteraz reagovať nemusela. Jedným z takýchto javov je i koronavírus. Aj preto Mestská knižnica pokračuje v tomto dôležitom projekte a prostredníctvom jeho aktivít chce pozitívne ovplyvniť a zmierniť jeho dôsledky.
Naším cieľom je, aby ľudia a deti vnímali nenásilnou formou problémy znevýhodnených jedincov na individuálnej skúsenosti a zároveň sa vcítili do „kože“ znevýhodnených ľudí, čím prispejeme k naplneniu a rozvoju kultúrnych potrieb zdravotne a sociálne hendikepovaných obyvateľov a návštevníkov nášho mesta a regiónu.
Ciele projektu budú dosiahnuté realizáciou týchto aktivít: prezentácie kníh zamerané na jednotlivé témy projektu, ako sú integrácia, inakosť, šikana, domáce násilie, či medzigeneračná solidarita, spojené so zážitkovým čítaním a besedami; literárno-výtvarné workshopy pre vzájomnú spoločenskú interakciu znevýhodnených osôb a bežných osôb, detí a seniorov; tematicky zamerané tvorivé dramatizácie a divadelné predstavenia na tému inakosti, integrácie a závislosti; interaktívna výstava Tiché putovanie so sprievodnými podujatiami, výstava najlepších prác z medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky zameraná na odlišnosti kultúr.
Projekt sa realizuje s finančnou podporu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica