obrázok

Stretnúť knihu každý deň VIII.

Dátum: 13. 04. 2021 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany

Festival detskej knihy

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Jeho ôsmym ročníkom nadväzujeme na dlhoročnú tradíciu aktivít našej knižnice, ktoré si kladú za cieľ rozvíjať čítanie, zvlášť u detí. Budovanie prirodzene kladného vzťahu detí ku knihám a čítaniu považujeme za kľúčové, ak chceme prispieť ku vzdelanosti a kultúrnosti budúcich generácií, čo vnímame ako jedno z našich hlavných poslaní.
Koronakríza výrazne ovplyvnila dva školské roky, čitateľskú a literárnu gramotnosť žiakov všetkých vekových kategórii i návštevnosť knižníc. Negatívne javy, akými sú absentujúca čitateľská gramotnosť, nízky počet čítajúcich detí, nezáujem o literatúru a alarmujúca slovná zásoba, sú počas pandémie a v prechodnom období ešte výraznejšie a význam čítania je o to dôležitejší. Zámerom projektu je preto vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a súčasne prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná forma a i.). Cieľom projektu je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.
Ôsmy ročník festivalu bude pozostávať z dvoch hlavných častí:

1. Kniha na javisku – festival, na ktorom predstavíme tvorbu autorov, ilustrátorov a vydavateľov prostredníctvom rôznych druhov umenia, najmä prostredníctvom divadelných a bábkových predstavení, dramatizácií a scénických čítaní.

2. Túlavá knižnica - cyklus zábavno-náučných dopoludní / popoludní v letných mesiacoch a počas školských prázdnin s programom bohatým na zaujímavé podujatia, akými sú stretnutia s tvorcami, workshopy na motívy literárneho diela, scénické čítania, divadelné predstavenia, výstavy knižných ilustrácií v uliciach, rôzne pouličné vystúpenia a iné. Podstatou Túlavej knižnice je ponúknuť deťom i dospelým netradičný spôsob trávenia času s knihou/literárnym dielom i mimo priestorov knižnice.

Festival prebieha od mája do októbra 2021. Na festivale spolupracujeme s týmito inštitúciami: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, Literárne informačné centrum, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, Osmijanko, n.o. Z verejných zdrojov festival podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica