obrázok

Čítame a vzdelávame sa

Dátum: 30. 06. 2021
Knižnice ako kultúrno-vzdelávacie inštitúcie z hľadiska poskytovania širokého spektra služieb návštevníkom zastávajú významné miesto v spoločnosti. V modernej informačnej spoločnosti je potrebné systematicky zhromažďovať, uchovávať, spracovávať a sprístupňovať informácie, avšak bez kvalitného, bohatého a pravidelne aktualizovaného knižničného fondu knižnica nie je schopná poskytovať služby na dostatočnej úrovni a zodpovedať požiadavkám svojich návštevníkov.
Cieľom nášho projektu s názvom Čítame a vzdelávame sa je preto zabezpečiť dostatok kvalitných a aktuálnych informačných zdrojov pre rozmanité skupiny návštevníkov knižnice a podporiť stratégiu celoživotného vzdelávania. Čitateľom chceme ponúknuť tituly vyberané na základe vlastných knižných tipov, prieskumu trhu v kníhkupectvách alebo na základe vyhodnocovania ponúk jednotlivých vydavateľstiev. Jedným z cieľov je aj pomôcť maloobchodným prevádzkam v čase existenčnej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu. V rámci akvízicie budeme nakupovať nielen cez internetové portály a priamo od vydavateľstiev, ale nákupmi podporíme aj menšie kníhkupectvá.
Čo je však najdôležitejšie, chceme efektívne reagovať na ďalekosiahle dôsledky pandémie koronavírusu, ktorá Slovensko postihla. Jej následky sú citeľné najmä v sociálnej oblasti, život ľudí je v súčasnosti poznačený finančnými problémami. Pandémia negatívne ovplyvnila aj vzdelávanie, kultúru a jej tvorcov a knižnice boli na dlhé obdobia zatvorené alebo otvorené len s obmedzenými službami. Chceme uspokojiť potreby a záujmy našich čitateľov a prispeje k zvýšeniu úrovne poskytovaných knižnično-informačných služieb a čitateľskej gramotnosti návštevníkov knižnice. Prispeje k zvýšeniu spokojnosti čitateľov, ich záujmu o literatúru a v neposlednom rade o zvýšenie návštevnosti knižnice.
Projekt prebieha od júla 2021 do júna 2022 a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Newsletter
Detská knižnica