obrázok

Kvalitnou akvizíciou k podpore vzdelávania

Dátum: 04. 07. 2022 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Kvalitný, rozmanitý a adekvátny knižničný fond je základom spokojnosti všetkých cieľových skupín našich čitateľov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pravidelne ho dopĺňať o takú literatúru, ktorá v čo najväčšej miere spĺňa ich požiadavky, a to nielen po stránke kvantitatívnej, ale aj kvalitatívnej. Zámerom projektu je preto obnova a rozšírenie knižničného fondu v súlade s požiadavkami a potrebami čitateľov.
Cieľového skupiny nášho projektu sa odvíjajú od spektra našich čitateľov, ktoré pozostáva zo všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov Piešťan a spádových obcí okresu Piešťany: deti predškolského a školského veku, študenti stredných a vysokých škôl, ľudia v produktívnom veku, seniori.
Pri dopĺňaní a skvalitňovaní knižničného fondu našu pozornosť zameriame tiež na sociálne znevýhodnené skupiny: nezamestnaných, čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl, seniorov, rodiny s deťmi a ďalších potenciálnych používateľov, ktorým takouto formou poskytujeme priestor na kontinuálne vzdelávanie a pozitívne trávenie voľného času.
Projekt prebieha od júla 2022 do júna 2023. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Newsletter
Detská knižnica