Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 2002

obrázok

PhDr. Vladimír Krupa


Ako riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch počas svojej 10-ročnej pôsobnosti sa svojou osobnou zanietenosťou zaslúžil o povznesenie kultúrnej a historickej úrovne občanov
mesta i jeho návštevníkov. Napriek skromným finančným podmienkam, ktoré má k dispozícii, dal reštaurovať mnohé cenné artefakty z fondu múzea, reinštaloval zbierky a s pomocou sponzorov sa mu podarilo vydať množstvo publikácií, ktoré úzko súvisia s mestom Piešťany. Pozoruhodná je i výstavnícka činnosť, ktorú Balneologické múzeum realizuje pod jeho vedením. Cena sa udeľuje za rozvoj mestskej kultúry a šírenie dobrého mena mesta Piešťany doma i v zahraničí.

Autor: Mesto Piešťany
Dátum: 01. 04. 2002