Legislatíva pre knižnice

O knižnici / Dokumenty na stiahnutie / Legislatíva pre knižnice

Zákony a vyhlášky SR

Názov

Dokument na stiahnutie

Zákon č. 183 z 12. mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej

[pdf]

Zákon č. 211 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

[pdf]

Zákon č. 207 z 15. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

[pdf]

Zákon č. 341 z 18. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 [pdf]

Zákon č. 32/2001 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel (úplné znenie zákona č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnyc h diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 182/2000 Z.z.)

[pdf]

Zákon č. 428 z 3. júla 2002 o ochrane osobných údajov

 [pdf]

Zákon č. 90 z 3. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 [pdf]

Vyhláška č. 421 Ministerstva kultúry SR z 9. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach

 [pdf]

Smernica č. 8/2006-R z 20. apríla 2006 o činnosti školských knižníc

 [pdf]

Vyhláška č. 456 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 [pdf]

Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 456 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 [pdf]

Vyhláška č. 458 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 20. decembra 2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami

 [pdf]

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 - 2013

 [pdf]

Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z.

 [pdf]

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

 [pdf]

 

Zdroj: infolib.sk, cvtisr.sk.

 

Newsletter
Detská knižnica