Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Právne predpisy v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

O knižnici / Dokumenty na stiahnutie / Právne predpisy v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Štátny jazyk
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 357/2009 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 8. apríla 2008 č. MK 1501/2008-10/5088 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov v znení vyhlášky č. 557/2004 Z. z.
Zákon č.  416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.
Nariadenie Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru v znení neskorších predpisov
Nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávajúce predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 o vývoze kultúrneho tovaru
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach

 

Autorské právo a jemu príbuzné práva
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

 

Ďalšie oblasti
Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 522/2008 Z.z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

 

Pracovnoprávne vzťahy
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

Zrdoj: culture.gov.sk.