Strategické vyhlásenie pre rok 2013

O knižnici / Dokumenty na stiahnutie / Strategické vyhlásenie

Terminológia. Informácie a dokumentácia

 

A. Všeobecne

TK 69 Terminológia bola založená v apríli 1996. Keď sa začalo uvažovať o vytvorení TK pre oblasť informácií a dokumentácie, navrhol SÚTN rozšíriť jej pôsobnosť o tematickú oblasť informácií a dokumentácie. Po viacerých konzultáciách medzi SÚTN, Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF UK (ktorá bola prechodne od roku 1995 poverená posudzovaním noriem z tejto oblasti) a Centrom vedecko-technických informácií SR bola z iniciatívy týchto inštitúcií v novembri 1998 vytvorená nová TK  69 Terminológia. Informácie a dokumentácia. Komisia bola založená na ustanovujúcej schôdzi konanej dňa 26. novembra 1998 a jej vznik oznámený vo Vestníku ÚNMS SR č. 2/1999.

Vo vzťahu k medzinárodnej normalizácii v rámci ISO tematicky pokrýva oblasť činnosti dvoch technických komisií ISO/TC 37/SC 1,2,3,4 a ISO/TC 46/SC 4,8,9,11 a v rámci CEN/SS F07 a CEN/SS F17. Pôvodne podľa obsahového zamerania boli vytvorené dve subkomisie SK 1 Terminológia a SK 2 Informácie a dokumentácia, ktoré po zasadaní dňa 9. októbra 2003 boli zlúčené.

B. Prostredie

   B.1 Podnikateľské prostredie

V terminologickej oblasti ide predovšetkým o rozvoj teórie, praxe, výskumu a vzdelávania vo všetkých oblastiach jej uplatnenia.

V oblasti informácií a dokumentácie sa zabezpečuje kompatibilita pracovných postupov, prostriedkov, normalizácia tvorby informačných zdrojov a ich sprístupňovania a prepojiteľnosť národných informačných systémov v rámci Európy i sveta.

Ďalej je to oblasť normalizácie vydavateľských a polygrafických produktov.

   B.2 Potreby trhu

Používateľmi noriem spracovanými TK 69 sú predovšetkým knižnice, informačné pracoviská, databázové centrá, vydavateľstvá, polygrafické pracoviská, jazykovedné a vedeckovýskumné pracoviská.

Problémom pri získavaní členov TK je, že je to pre každého záujemcu práca navyše, mimo jeho pracovnej náplne.

Priestor na tvorbu nových noriem z hľadiska potrieb trhu zatiaľ neprichádza do úvahy, uprednostňuje sa preberanie predovšetkým noriem ISO a EN.

   B.3 Trendy v technike a obchode

V záujme medzinárodnej prepojiteľnosti a vzájomnej výmeny informácií, ktorá v budúcnosti bude prvoradá, v popredí záujmu TK 69 je preberanie noriem ISO z predmetných oblastí, z ktorých sa mnohé postupne preberajú aj do sústavy EN. Nie vždy je však účelné čakať so spracovaním do času, kým budú prebrané CEN-om, pretože vzniká tým časový sklz v ich uplatňovaní v praxi.

   B.4 Životné prostredie

 

C. Plán práce

   C.1 Priebežný program

Zasadanie komisie sa uskutočňuje minimálne raz do roka, osobitné zasadania sa realizujú podľa potreby, resp. podľa potreby práve riešených úloh.

Pracovné priority:

 

  • preberanie noriem ISO,
  • preberanie noriem EN,
  • priebežná previerka platných noriem,
  • príprava národných stanovísk k pripravovaným medzinárodným a európskym normám z oblasti terminológie,informácií a dokumentácie.

 

Zoznamy platných a schvaľovaných noriem, ako aj informácie o činnosti technickej komisie sa uverejňujú na internetovej stránke CVTI SR (www.cvtisr.sk), Slovenskej národnej knižnice (www.snk.sk) a na informačnej bráne slovenskej knižničnej a informačnej vedy InfoLib (www.infolib.sk).

   Plán práce TK na rok 2013:

ISO 2146: 2010 Information and dokumentation –  Registry services for libraries and related organisations

   prevziať prekladom

   spracovateľ: SNK

ISO 15836: 2009 Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set

  prevziať originálom

  spracovateľ: CVTI SR

ISO 2709: 2008 Information and documentation -- Format for information exchange

  prevziať prekladom

  spracovateľ: CVTI SR

ISO 16363: 2012 Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital  repositories

  prevziať prekladom

  spracovateľ: UKB - Ing. Androvič

ISO 28560-1: 2011 Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 1: Data elements and general guidelines for implementation

  prevziať originálom

  spracovateľ: SNK

ISO 28560-2: 2011 Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 2: Encoding of RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962

  prevziať originálom

  spracovateľ: SNK

ISO 28560-3: 2011 Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 3: Fixed length

  prevziať originálom

  spracovateľ: SNK

ISO 15706-1: 2002 Information and documentation -- International Standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 1: Audiovisual work identifier

  prevziať originálom

  spracovateľ: SFU

ISO 15706-2: 2007 Information and documentation -- International Standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 2: Version identifier

  prevziať originálom

  spracovateľ: SFU

ISO 15707: 2001 Information and documentation -- International Standard Musical Work Code (ISWC)

  prevziať originálom  

  spracovateľ: SNK

ISO 21047: 2009 Information and documentation -- International Standard Text Code (ISTC)

  prevziať originálom  

  spracovateľ: SNK

ISO 14721: 2012 Space data and information transfer systems – Open archival information system (OAIS) – Reference model

  prevziať prekladom  

  spracovateľ:UKB

ISO 20652: 2006 Space data and information transfer systems – Producer archive interface – Methodology abstract standard

  prevziať originálom  

  spracovateľ: SNK

ISO 23081-1: 2006 Information and dokumentation –  Records management processes – Metadata for records – Part 1: Principles

  prevziať originálom  

  spracovateľ: SNK

ISO 23081-2: 2009 Information and dokumentation –  Managing metadata for records – Part 2: Conceptual and implementation issues

  prevziať originálom  

  spracovateľ: SNK

ISO/TR 23081-3: 2011 Information and dokumentation –  Managing metadata for records  – Part 3: Self-assessment method

  prevziať originálom  

  spracovateľ: SNK

ISO/TR 22134: 2007 Practical guidelines for socioterminology

Členovia TK 69 sa dohodli na nasledujúcom spôsobe prevzatia revidovaných verzií noriem ISO,   ktoré nahradia predchádzajúce verzie noriem ISO zavedené do sústavy STN.

ISO 8459: 2009 Information and documentation - Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry
(nahrádza časti 1 až 5 ISO 8459)

  prevziať originálom alebo prekladom

  odporúčaný spracovateľ: SNK

ISO 10957: 2009 Information and documentation – International standard music number (ISMN)
(nahrádza ISO 10957: 1993)

  prevziať originálom alebo prekladom

  odporúčaný spracovateľ: SNK

ISO 1951: 2007 Presentation/representation of entries in dictionaries -- Requirements, recommendations   and information 
(nahrádza ISO 1951:1993)

  prevziať prekladom

  odporúčaný spracovateľ: MK SR

ISO 10241-1: 2011 Terminological entries in standards - Part 1: General requirements and examples of presentation (nahrádza ISO 10241: 1992)

  prevziať prekladom

  odporúčaný spracovateľ: MK SR

ISO 25964-1: 2011 Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabulaires – Part 1: Thesauri for information retrieval
(nahrádza ISO 2788: 1986 a ISO 5964: 1985)

  prevziať prekladom

  odporúčaný spracovateľ: SNK

   C.2 Zdroje a potrebná infraštruktúra

Pozvánky na zasadania TK ako aj ich doručenie zabezpečuje CVTI SR.

Zo strany CVTI SR je zabezpečená aj administratívna podpora s tým, že predseda TK, prípadne iný poverený člen TK, je v kontakte so zodpovednými pracovníkmi SÚTN. Okrem toho pri spracovávaní noriem sa spolupracuje so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF UK, Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV.

Táto spolupráca bude pretrvávať aj do budúcna, nie je však vylúčené jej rozšírenie o ďalšie organizácie, pokiaľ si to tematika pripravovaných noriem vyžiada.

D. Budúca práca

Zatiaľ v rámci TK 69 nie je zastúpená oblasť vydavateľská a polygrafická. V prípade, že sa situácia zmení, zreviduje sa norma STN 01 0199 Vydavateľská úprava odborných časopisov z roku 1975.

Ďalšia činnosť v tejto oblasti sa bude odvíjať podľa toho, aké normy budú prijaté v rámci ISO TC 37 a 46, ako aj v rámci CEN/SS F07 a CEN/SS F17.

E. Pravidelná previerka noriem

STN

Dátum vydania/
schválenia

Dátum previerky/
výsledok

Zodpovednosť

STN 01 0191

Formálna úprava jednorazových bibliografických súpisov

1981

2004/

revidovať

2013

TK 69
 STN 01 0180

Medzinárodné desatinné triedenie (MDT). Výber najdôležitejšíc znakov

1984

2004/

revidovať

2013

STN 01 0168

Tvorba menného záhlavia

1987

2004/

revidovať

2013

STN 01 0169

Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu

1989

2004/

revidovať

2013

STN 01 0172 – ISO 5964

Pokyny pre vypracovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov

1991

2004/

ponechať v platnosti

2013

STN 01 0199

Vydavateľská úprava odborných časopisov

1975

2009/

ponechať v platnosti

2014

STN 01 0166

Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií

1993

2010-2011/

revidovať

2016

Meno a podpis predsedu TK:       

                                                         PhDr. Mária Žitňanská, v. r.

Dátum: 15. 11. 2012

 

Zdroj: infolib.sk, cvtisr.sk.

Newsletter
Detská knižnica