Zoznam platných STN

O knižnici / Dokumenty na stiahnutie / Zoznam platných STN

Číslo normy

Triediaci znak STN

Názov normy

Rok vydania

STN ISO 690

01 0197

Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie

2012

STN ISO 2788

01 0193

Dokumentácia. Pokyny na tvorbu a vývoj jednojazyčného tezauru

2011

STN ISO 11620

01 0149

Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc

2010

STN ISO 860

01 0010

Terminológia. Harmonizácia pojmov a termínov

2010

STN ISO 9707

 01 0175

Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh, novín, periodík a elektronických publikácií

2010

STN ISO 2789

01 0150

Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika

2009

STN ISO 3297

01 0187

Informácie a dokumentácie. Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN)

2008

STN ISO 21127

 01 0157

Informácie a dokumentácia. Referenčná ontológia na výmenu informácií kultúrneho dedičstva

2008

STN EN ISO 3166-1

01 0190

Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín ( ISO 3166-1:2006)

2008

STN ISO/IEC 13250

01 0157

Informačné technológie. Aplikácia SGML. Mapy námetov

2007

STN ISO 12199

01 0183

Abecedné usporiadanie viacjazyčných terminologických a lexikografických dát vyjadrených v latinke

2006

STN ISO 1087-2

  01 0012

Terminologická práca. Slovník. Časť 2: Počítačové aplikácie

Táto norma bola zrušená 01. 07. 2012 bez náhrady

   2006

STN ISO 639-2

01 0400

Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy

2006

STN ISO 17933

01 0156

Informácie a dokumentácia. Výmena generických elektronických dokumentov (GEDI)

2006

STN ISO 2108

01 0189

Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)

2006

STN ISO 12616

01 0156

Informácie a dokumentácia. Prekladateľsky orientovaná terminografia

2006

STN ISO 639-1

 01 0400

Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy

2006

STN ISO 704

01 0013

Terminologická práca. Princípy a metódy

2005

STN ISO 8459-5

01 0155

Informácie a dokumentácia. Súpis bibliografických dátových prvkov. Časť 5: Dátové prvky na výmenu katalógových záznamov a metadát

2005

STN EN ISO 2789

  01 0150

Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika (ISO 2789: 2003)
Norma bola zrušená 01. 08. 2007 bez náhrady

   2004

STN ISO 3901

01 0152

Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre záznamy (ISRC)

2004

STN ISO 5127

01 0165

Informácie a dokumentácia. Slovník

2004

STN ISO 15706

01 0153

Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov (ISAN)

2004

STN ISO 15707

01 0154

Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela (ISWC)

2004

STN ISO 1087-1

01 0012

Terminologická práca. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia

2003

STN ISO 2108

  01 0189

Medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN)
Norma bola zrušená 01.06. 2006 a nahradená normou STN ISO 2108 (01 0189):2006

   2002

STN ISO 215

01 0177

Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií

2002

STN ISO 10444

  01 0176

Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo technickej správy (ISRN)
Norma bola zrušená 01. 02. 2009 bez náhrady

   2002

STN ISO 3297

  01 0187

Medzinárodné štandardné číslovanie seriálových publikácií
Norma bola zrušená a nahradená normou STN ISO 3297 (01 0187):2008

   2001

STN ISO 999

01 0192

Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov

2001

STN ISO 9707

  01 0175

Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh, novín, periodík a elektronických publikácií (ISO 9707:1991)
Norma bola zrušená 01. 08. 2010 a nahradená normou STN ISO 9707 (01 0175): 2010

   2001

STN ISO 690-2

  01 0197

Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti
Norma bola zrušená a nahradená normou STN ISO 690 (01 0197):2012

   2001

STN ISO 2789

  01 0150

Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika
Norma bola zrušená 01. 04. 2004 a nahradená normou STN EN ISO 2789 (01 3026):2004

   2001

STN ISO 4

01 0196

Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov názvov a názvov dokumentov

2001

STN ISO 1951

 01 0503

Lexikografické značky a typografické konvencie na používanie v terminografii

2001

STN ISO 10957

01 0178

Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo hudobnín (ISMN)

2001

STN ISO 23950

 01 0147

Informácie a dokumentácia. Prenos informácií (Z39.50). Definícia aplikačnej služby a špecifikácia protokolu

2001

STN ISO 2709

01 0148

Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií

2000

STN ISO 10160

01 0151

Informácie a dokumentácia. Prepojenie otvorených systémov. Medziknižničná výpožičná služba, definícia a aplikácia

2000

STN ISO 11620

  01 0149

Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc

Táto norma bola zrušená 01. 05. 2010 a nahradená normou STN ISO 11620 (01 0149):2010

   2000

STN ISO 10241

10 0011

Medzinárodné terminologické normy. Tvorba a úprava

2000

STN ISO 5966

  01 0146

Dokumentácia. Úprava vedeckých a technických správ
Norma bola zrušená 01. 06.2005 bez náhrady

   2000

STN EN 28601

  97 8601

Dátové prvky a formáty výmeny. Výmena informácií. Prezentácia dátumu a času
Norma bola zrušená 01. 06. 2009 bez náhrady

   2000

STN ISO 7154

01 0181

Dokumentácia. Zásady bibliografického radenia

1999

STN ISO 1086

01 0143

Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh

1999

STN ISO 18

01 0145

Dokumentácia. Obsah periodík

1999

STN ISO 832

01 0169

Informácie a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá skracovania bibliografických termínov

1998

STN ISO 860

  01 0010

Terminológia. Harmonizácia pojmov a termínov
Norma bola zrušená 01.02 2010 a nahradená normou STN ISO (01 0010):2010

   1998

STN ISO 690

  01 0197

Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra
Norma bola zrušená 01. 05. 2012 a nahradená normou STN ISO 690 (01 0197):2012

   1998

STN ISO 214

01 0194

Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu

1998

STN ISO 5963

01 0173

Dokumentácia. Metódy analýzy dokumentov, určenie ich tém a výber indexačných termínov

1997

STN ISO 2145

01 0184

Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov

1997

STN ISO 6357

01 0144

Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a iných publikácií

1997

STN ISO 5127-1

  01 0167

Dokumentácia a informácie. Slovník. Časť 1: Základné pojmy
Norma bola zrušená 01. 01. 2004 a nahradená normou STN ISO 5127 (01 0165): 2004

   1993

STN 01 0166

01 0166

Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií

1993

STN ISO 5127-3a

  01 0165

Informácie a dokumentácia. Slovník. Časť 3a): Akvizícia, identifikácia a analýza dokumentov a údajov
Norma bola zrušená 01. 01. 2004 a nahradená normou STN ISO 5127 (01 0165):2004

   1993

STN ISO 2384

01 0164

Dokumentácia. Formálna úprava prekladov

1992

STN 01 0172 -ISO 5964

01 0172

Pokyny pre vypracovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov

1991

STN 01 0195

  01 0195

Bibliografický záznam.
Norma bola zrušená 01. 02. 2007 bez náhrady

   1990

STN 01 0169

01 0169

Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu

1989

STN 01 0189

  01 0189

Medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN)
Norma bola zrušená 01. 09. 2002 a nahradená normou STN ISO 2108 (01 0189): 2006

   1988

STN 01 0187

  01 0187

Medzinárodné štandardné číslovanie seriálových publikácií
Norma bola zrušená a nahradená normou STN ISO 3297 (01 0187):2001

   1988

STN 01 0168

01 0168

Tvorba menného záhlavia

1987

STN 01 0193

  01 0193

Jednojazyčný tezaurus Zloženie, usporiadanie a formálna úprava
Norma bola zrušená 01. 01. 2011 a nahradená normou STN ISO 2788 (01 0193): 2011

   1987

STN 01 0184

  01 0184

Číselné označenie častí textov
Norma bola zrušená 01. 09. 1997 a nahradená normou STN ISO  2145 (01 0184):1997

   1986

STN 01 0180

01 0180

Medzinárodné desatinné triedenie (MDT) – Výber najdôležitejších znakov

1984

STN 01 0194

  01 0194

Referát a anotácia
Norma bola zrušená 01. 04. 1998 a nahradená normou STN ISO 214 (01 0194): 1998

   1983

STN 01 0186

  01 0186

Vyjadrovanie časových údajov
Norma bola zrušená 01. 07. 2000 a nahradená normou STN EN 28601 (97 8601): 2000

   1982

STN 01 0188

  01 0188

Tvorba predmetových hesiel
Norma bola zrušená 01. 01. 2011 a nahradená normami  STN ISO 2788 (01 0193):2011; STN ISO 5963(01 0173):1997; STN 01 0172 - ISO 5964 (01 0172):1991

   1982

STN 01 0192

  01 0192

Registre publikácií
Norma bola zrušená 01. 12. 2001 a nahradená normou STN ISO 999 (01 0192): 2001

   1978

STN 01 0181

  01 0181

Abecedné radenie
Norma bola zrušená 01.08. 2003 bez náhrady

   1977

STN 01 0199

01 0199

Vydavateľská úprava odborných časopisov

1975

STN 01 0179

  01 0179

Skratky z oblasti vedeckých, technických a ekonomických informácií, bibliografie a knihovníctva. Skratky normalizačných organizácií a označovanie technických noriem
Norma bola zrušená 01. 08. 2003 bez náhrady

   1974

STN 01 0198

  01 0198

Formálna úprava rešerší
Norma bola zrušená 01. 08. 2003 bez náhrady

   1972

STN 01 0197

  01 0197

Bibliografické citácie
Norma bola zrušená 01. 04. 1998  a nahradená normou STN ISO 690 (01 0197): 1998

   1970

STN 01 0196

  01 0196

Skracovanie názvov časopisov a iných periodík
Norma bola zrušená 01. 12. 2001 a nahradená normou: STN ISO 4 (01 0196): 2001

   1969

Poznámka:

-       norma zrušená bez náhrady – tmavé podsvietenie

-       norma zrušená a nahradená – svetlejšie podsvietenie

-       norma platná – bez podsvietenia

 

 

Zdroj: infolib.sk, cvtisr.sk.

 

Newsletter
Detská knižnica