Zriaďovacia listina

O knižnici / Dôležité dokumenty / Zriaďovacia listina

Zriaďovateľ
Mesto Piešťany, prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany ako orgánu mesta príslušného podľa §11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,§ 21 ods. 9 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 ods. 1 písm. c) zák. č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej, v znení neskorších predpisov.

Názov organizácie
Mestská knižnica mesta Piešťany

Sídlo organizácie
Školská 19, 921 01 Piešťany

Identifikačné číslo organizácie
182 885

Typ hospodárenia
Príspevková organizácia

 

Predmet činnosti organizácie:

Hlavná činnosť:

 1. buduje, získava, eviduje, odborne spracováva, organizuje a ochraňuje univerzálny knižničný fond,
 2. uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie a rehabilitačné potreby používateľov všetkých vekových a sociálnych skupín prostredníctvom sprístupňovania vlastného knižničného fondu ako aj zabezpečením prístupu k vonkajším informačným zdrojom budovaním verejných terminálových pracovísk s využitím globálnych sietí,
 3. poskytuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby, najmä absenčné i prezenčné vypožičiavanie dokumentov, bibliografické a informačné služby, spracovanie a vydávanie bibliografií, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, zhotovovanie kópií dokumentov pre používateľov, služby Internet strediska, počítačovej učebne a iné služby,
 4. zabezpečuje a uskutočňuje kultúrno-výchovné, výstavné, vzdelávacie a spoločenské podujatia pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín súvisiace s plnením predmetu svojej činnosti,
 5. zabezpečuje organizačne i lektorsky vzdelávanie používateľov v oblasti informačných technológií a ďalšie vzdelávanie knižničných a informačných pracovníkov, vydáva informačné dokumenty,
 6. zabezpečuje zverejňovanie a prezentáciu knižničnej práce prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti,
 7. v oblasti svojej pôsobnosti spolupracuje s inými právnickými a fyzickými osobami so sídlom v SR i v zahraničí, aktívne spolupracuje a komunikuje s odbornými spolkami, občianskymi a profesijnými združeniami,
 8. prenájom nebytových priestorov za účelom uspokojovania kultúrnych, informačných, vzdelávacích a iných potrieb obyvateľov súvisiacich s hlavnou činnosťou organizácie,
 9. plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.


Vedľajšia (podnikateľská) činnosť:

 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod)
 2. vydavateľská činnosť
 3. prenájom nebytových priestorov s výnimkou prenájmu za účelom predaja spotrebných výrobkov
 4. prenájom hnuteľných vecí (technického a výstavníckeho vybavenia)
 5. reklamné a marketingové služby
 6. administratívne služby
 7. počítačové služby
 8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
 9. sprievodcovská činnosť v oblasti cestovného ruchu

 

Knižnica pri plnení hlavného poslania

 • zabezpečuje zverejňovanie a prezentáciu knižničnej práce prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti.
 • zabezpečuje komisionálny predaj vyradenej literatúry.
 • poskytuje reklamné a propagačné služby pre iné subjekty, prenajíma dočasne nevyužité priestory a výnosy z týchto činností používa pre rozvoj knižničnej práce a zabezpečenie kultúrnych aktivít.
 • v oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami doma i v zahraničí, aktívne spolupracuje a komunikuje s odbornými spolkami, občianskymi a profesnými združeniami, rôznymi druhmi knižníc a kultúrnymi inštitúciami v zahraničí
 • aktívne spolupracuje a komunikuje s odbornými spolkami, občianskymi a profesnými združeniami, rôznymi druhmi knižníc a kultúrnymi inštitúciami na území mesta, regiónu a republiky SR.
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.

 

Organizačná zložka:

Názov
Piešťanské informačné centrum ( PIC )

Sídlo strediska
Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany

Činnosť:

 • poskytovanie bezplatných informácií    
 • v oblasti kultúry, prírody, pamiatok a histórie
 • kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach
 • športe, rekreácii, turistických atrakciách a možnostiach trávenia voľného času a cyklotrasách v okolí mesta
 • službách v oblasti ubytovania, stravovania a cestovného ruchu
 • doprave a dopravných spojeniach v rámci mesta i mimo neho
 • vybraných dôležitých inštitúciách a úradoch
 • tvorba a distribúcia propagačných materiálov
 • prístup k internetu
 • sprievodcovská činnosť v oblasti cestovného ruchu
 • predaj suvenírov, upomienkových predmetov, máp, turistických sprievodcov a kníh zameraných na cestovných ruch 

 

Štatutárny orgán organizácie
Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ. Riaditeľ organizácie koná v mene organizácie navonok tak, že k názvu organizácie pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

Hospodárenie organizácie:
Organizácia hospodári v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásad o hospodárení s majetkom mesta Piešťany, Zásad o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Piešťany schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany.

Nedeliteľnou súčasťou tejto listiny je:

 • Protokol o odovzdaní majetku mesta Piešťany do správy Mestskej knižnice mesta Piešťany, uzatvorený dňa 5.5.1994
 • Protokol o odovzdaní majetku mesta Piešťany do správy Mestskej knižnice mesta Piešťany ku dňu 02.12.1998
 • Dodatok č. 1 zo dňa 31.10.2002 k protokolu o odovzdaní majetku do správy Mestskej knižnice mesta Piešťany zo dňa 02.12.1998
 • Zmluva o výpožičke zo dňa 02.05.2003 v znení Dodatku č.1
 • Zmluva o bezodplatnom užívaní zo dňa 30.05.2006
 • Zmluva o bezodplatnom užívaní zo dňa 26.06.2007
 • Dodatok č.1 zo dňa 14.01.2008 k Zmluve o bezodplatnom užívaní zo dňa 26.06.2007Dátum zriadenia a určenie doby na ktorú sa organizácia zriaďuje:

Organizácia bola zriadená dňom 01.01.1994 na dobu neurčitú.

Newsletter
Detská knižnica