Počítačová učebňa pre zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných

O knižnici / Knižnica bez bariér / Počítačová učebňa pre zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných

V roku 2005 sme v prízemných priestoroch našej knižnice otvorili počítačovú učebňu, ktorá vznikla na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi neinvestičným fondom Mosty a Mestom Piešťany v rámci projektu Šanca bez bariér. Cieľom projektu bolo vzdelávanie nezamestnaných, telesne a sociálne znevýhodnených mladých ľudí a dospelých občanov bez technických zručností, osôb, u ktorých bolo potrebné zlepšiť ich technické zručnosti z dôvodu lepšieho uplatnenia na pracovnom trhu.
Patrónmi učebne sa stali plavkyňa Martina Moravcová a predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš. Mesto Piešťany získalo učebňu vďaka víťazstvu v súťaži miest a obcí Slovenska Oskar bez bariér. Od roku 2010 počítačová učebňa slúži zároveň ako Internet stredisko.

V roku 2008 sme z projektu Knižnica  pre znalostnú spoločnosť 1. etapa podporenú Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky zakúpili počítačové vybavenie a tak sa vytvorili podmienky na rozširovanie vedomostí pre sociálne znevýhodnených a zdravotne postihnutých občanov. Zlepšenie technického vybavenia v učebni umožnilo pokračovať v projekte aj v roku 2009, realizovať počítačové kurzy, rôzne odborné semináre a prednášky, čím sa vytvorili podmienky na celoživotné vzdelávanie a výrazne sa posilnila sociálna  funkcia knižnice. Do počítačovej učebne mali každý pondelok a utorok v presne určenom čase prístup seniori, ktorí mohli využiť služby internetu, a v prípade potreby im pri práci s počítačom pomôže zamestnanec strediska. Dôležitý je fakt, že moderne vybavená učebňa pritiahla aj také skupiny mladých ľudí, ktoré iné služby knižnice nevyužívajú.

Newsletter
Detská knižnica