Celoslovenské ocenenia

  • Knižnica roka / Cena ministra kultúry SR 

    Titul Knižnica roka sa udeľuje verejnej knižnici za výnimočné výsledky v zabezpečení knižnično-informačných služieb a za posilnenie miestneho a regionálneho významu knižnice pre regionálny rozvoj a komunitné podujatia. Titul sa udeľuje v dvoch kategóriách: 1. regionálna knižnica, 2. obecná/mestská knižnica. Cieľom súťaže je každoročne oceniť jednu regionálnu a jednu obecnú, resp. mestskú knižnicu, ktoré poskytujú trvalo kvalitné knižnično-informačné služby, zvyšovanie profesionality výkonov a vytváranie tvorivého konkurenčného prostredia v knižniciach. Titul Knižnica roka bol po prvýkrát udelený za rok 2018. Za rok 2019 titul udelený nebol. V roku 2020 bol štatút ocenenia zmenený na Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky.

  • TOP WebLib

    Celoslovenská súťaž o najlepšie webové sídlo knižnice, ktorú každoročne organizuje Spolok slovenských knihovníkov. V rámci súťažných kritérií sa hodnotí obsah stránky, jej funkčnosť, originálnosť, aktuálnosť a príťažlivosť pre návštevníka, navigácia a vyhľadávanie, grafická úprava i úroveň dodržania webových štandardov. Súťaž má podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu knižníc efektívne využívať informačno-komunikačné technológie na zlepšenie kvality a prístupnosti služieb.

  • Sakačik

    Výročnú Cenu Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu Činnosť Knižnice - SAKAČIK udeľuje Správna rada Slovenskej asociácie knižníc 2004 vždy jednej nominovanej knižnici, ktorá je členom SAK, za konkrétnu aktivitu v uplynulom roku.

Newsletter
Detská knižnica