Erb mesta Piešťany tvorí: tvorí štít s figúrou barlolámača. Štít je modrý, figúra biela, vlasy a barla sú žlté. Erb mesta Piešťany sa používa najmä :
 a) na insígniách primátora mesta,
b) na plakete mesta Piešťany,
c) na listinách o udelení čestného občianstva mesta Piešťany, ceny mesta Piešťany a ceny primátora Mesta Piešťany,
d) na budovách, kde majú sídlo orgány mesta a Mestský úrad v Piešťanoch,
e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia mesta,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta,
g) na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva ako aj zamestnancov Mesta Piešťany,
h) na rovnošatách zamestnancov Mestskej polície mesta Piešťany,
i) na označenie vozidiel Mestskej polície mesta Piešťany, j) v zmysle zapísanej ochrannej známky – albumy, atlasy, karty, brožúry, formuláre, kancelárske potreby, listový papier, mapy, tlačoviny, propagačné materiály, kalendáre, plagáty, časopisy, pečiatky.
5. Erb mesta na listinách a úradných pečiatkach používajú
a) primátor mesta
b) orgány mestského zastupiteľstva
6. Mesto používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom mesta a názvom mesta na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
7. Za erb mesta sa považuje aj jeho napodobenina v čierno-bielom prevedení, vyobrazením zodpovedajúca erbu mesta Piešťany.

Newsletter
Detská knižnica