Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Poplatky 2018, 2019

Služby / Poplatky / Poplatky 2018, 2019

Členský poplatok na jeden kalendárny rok

Názov

Cena v €

dospelí zamestnaní čitatelia a študenti

4,50

dôchodcovia, nezamestnaní, zdravotne postihnutí

3,00

deti

2,00

Sankčné poplatky čitateľov za porušenie výpožičného poriadku knižnice

Názov

Cena v €

strata čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu

1,00

zničenie etikety čiarového kódu

1,00

Poplatky za upomienky

Názov

Oddelenie pre dospelých - cena v €

Oddelenie pre deti a mládež - cena v €

1. upomienka (e-mail*)

1,00

0,50

2. upomienka (e-mail*, pošta)

2,00

1,00

3. upomienka (e-mail*, pošta)

3,00

1,50

4. riaditeľská upomienka (e-mail*, pošta)

4,00

2,00

5. pokus o zmier (e-mail*, pošta)

5,00

2,50

*E-mailové upozornenie je zasielané len čitateľom, ktorí poskytnú svoju e-mailovu adresu zamestancovi oddelenia a povolia jej evidenciu v knižničnom systéme.

Ak čitateľ nevráti vypožičané knižničné jednotky ani po piatej upomienke, bude ich knižnica vymáhať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na náklady čitateľa.

Náklady na medziknižničnú výpožičnú službu

Názov

Cena v €

Žiadanka MVS na 1 knihu, poštovné za balík, poistné

2,00

Zapožičanie knihy či iného dokumentu z príručnej knižnice

0,50 / 24h

Kopírovacie služby MVS

Podľa cenníka poskytujúcej knižnice

Tlač a kopírovacie služby

Názov

Cena v €

Čiernobiela kópia / výtlačok formátu A4 (80g kancelársky papier)

0,20

Čiernobiela kópia / výtlačok formátu A3 (80g kancelársky papier)

0,40

Špeciálne knižnično-informačné služby

Názov

Cena v €

Vyhotovenie rešerše / dĺžka vyhotovenia 5 pracovných dní

4,50

Urýchlené vyhotovenie rešerše / do 2 pracovných dní

5,50

Tlač 1 strany rešerše 

0,20

Prístup na internet

Názov

Cena v €

Registrovaným čitateľom s platným čitateľským preukazom na 60 minút denne

zdarma

Neregistrovaným návštevníkom s platným občianskym preukazom na 60 minút denne

1,00

Cenník platný od 1.1.2018          Schválila Ing. Margita Galová, riaditeľka