Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Viera LEHOCZKÁ

Teoretička v oblasti komunikácie, kultúry a médií

Od r.1988 pedagogicky pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Orientuje sa na teoretické analýzy, východiská a praktické súvislosti masmediálnej komunikácie, so špecializáciou na elektronické masmédiá, otázky jazykovej kultúry, masmediálnej kultúry a kultúrnej tvorby v masmédiách, ako aj na kulturologickú vedecko-teoretickú bázu v súčasných i historických kontextoch. Od r. 2002 prednáša aj na Fakulte masmediálnej komunikácie UCMv Trnave, kde garantuje oblasť teórie rozhlasovej špecializácie žurnalistickej tvorby, prostredníctvom kurzov v teoretickej a praktickej rovine. Autorsky sa podieľa na vedecko-výskumných a vzdelávacích projektoch, najmä z oblasti teórie masmediálnej komunikácie. Je spoluautorkou učebných textov mediálnej výchovy pre základné a stredné školy v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, ako aj študijných a učebných textov a projektov v rámci grantových projektov KEGA pre oblasť mediálnej výchovy v riešení teoretických otázok mediálnych kompetencií, hodnôt masmediálnej kultúry a pod.

Späť