Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Juraj Poliak (1969)

Maliar, ilustrátor, divadelný a scénický výtvarník, pedagóg

Ukončil VŠVU v Bratislave, odbor voľná farebná grafi ka. Počas štúdia sa zúčastnil na študijných pobytoch vo Francúzsku v Saint Étienne a v Thessalonikách v Grécku. Okrem toho absolvoval tvorivý pobyt v Cité Internationale des Arts v Paríži. Venuje sa experimentálnej grafi ke autorskou technikou, počítačovej grafi ke a inštaláciám. Ako grafi cký dizajnér spolupracuje s galériami (Považská galéria umenia v Žiline či Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici) a múzeami (Múzeum mincí a medailí v Kremnici), zrealizoval pre ne veľké množstvo katalógov a publikácií. Osobitý autorský grafi cký vizuál majú aj produkty jeho spolupráce s bábkovými divadlami (Žilina, Banská Bystrica). Z voľnej grafi ckej tvorby Juraja Poliaka sú známe najmä jeho grafi ky / objekty vytvorené použitím kníh. Experimentálne grafi ky a inštalácie J. Poliaka boli vystavené na mnohých podujatiach doma i v zahraničí (Saint Étienne, Budapešť, Krakow, Norimberg, Białsko – Biala, Györ, Graz). Jedným z autorových najväčších úspechov je cena Grand prix za dielo Obraz a Odraz z Trienále grafi ky v maďarskom Győri. Jedno z jeho diel vlastní aj Washingtonská národná knižnica. Juraj Poliak žije a pôsobí v Žiline – Budatíne.