obrázok

POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Dátum: 29. 06. 2018 Autor: Drahomíra Moretová
Zámerom projektu je reagovať na klesajúcu schopnosť mladej generácie čítať a rozumieť čítanému. V 3. ročníku projektu chceme zamerať pozornosť na skupinu detí v predškolskom veku, kedy si dieťa osvojuje základné zručnosti potrebné pre ďalší rozvoj jeho osobnosti. Čítanie podporuje u detí predstavivosť, morálne myslenie, formuje ich postoj k životu. Ak čítajú rodičia s deťmi, prehlbuje sa i vzťah medzi nimi. V spolupráci s rodičmi a prostredníctvom zaujímavých aktivít chceme prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu detí ku knihe a položiť tak základy ich celoživotného vzdelávania. Prostredníctvom detského literárneho klubu chceme zároveň pracovať na prehlbovaní vzťahu k čítaniu u detí školského veku. Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Aktivity projektu budú zamerané na jednotlivé skupiny našich užívateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách (zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy) a prostredníctvom aktivít, ktoré im umožnia budovať svoje estetické cítenie a podporia tak ich intelektuálny rozvoj. Cieľovou skupinou projektu sú predovšetkým deti predškolského veku, ich rodičia, starí rodičia a pedagógovia.
Projekt sa realizuje v období od 10. 4. 2018 do 31. 12. 2018 a z verejných prostriedkov ho podporil Fond na podporu umenia.
Newsletter
Detská knižnica