Pravidlá pre používanie internetu

O knižnici / Dôležité dokumenty / Pravidlá pre používanie internetu

 • Internetové pripojenie je prístupné verejnosti bezplatne.
 • Jednorazový prístup pre používateľa je stanovený na dobu 60 min. Tento čas môže pracovník Internet strediska predĺžiť, ak na počítač nečaká ďalší používateľ. Služby Internet strediska môže návštevník využiť aj viackrát za deň, ak je niektorá z pracovných staníc voľná.
 • Návštevník je povinný preukázať sa pri vstupe dokladom totožnosti alebo čitateľským preukazom. Následne mu bude vydaný lístok s heslom umožňujúci prístup na internet.
 • Používateľom je k dispozícii: internetový prehliadač, textový a tabuľkový editor a prezentačný program.
 • Získané informácie je možné:

  • tlačiť za úhradu podľa platného cenníka služieb knižnice
  • uložiť na vlastné pamäťové médium

V priestoroch Internet strediska je zakázané:

 

 • Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať a zasahovať do technického a programového vybavenia, kabeláže a nastavenia počítačov, inštalovať aplikácie a programy, poškodzovať a premiestňovať zariadenia, počítačovú techniku a nábytok.
 • Sťahovať z internetu nelegálne programy /hry, filmy, hudbu/ a veľké súbory.
 • Prezerať internetové stránky, ktoré propagujú násilie, sex, pornografiu a rasovú neznášanlivosť.
 • Kopírovať a distribuovať časti operačného systému, aplikácií a programov nainštalovaných do počítačov knižnice a meniť ich nastavenia.
 • Konzumovať alkoholické a nealkoholické nápoje a akékoľvek jedlá v priestoroch Internet strediska.
 • Hlučne sa správať a vyrušovať ostatných návštevníkov.
 • Používateľ je povinný po ukončení práce zatvoriť všetky otvorené aplikácie a nevypínať počítač.
 • Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou s počítačom,  nekorektným alebo neautorizovaným prístupom k elektronickým dokumentom a prípadné škody je povinný uhradiť.
 • Ak dôjde k porušeniu týchto zásad, pracovník knižnice má právo obmedziť používateľovi prístup k internetu a požiadať ho o opustenie priestorov Internet strediska.
 • Používateľ je povinný dodržiavať všetky ďalšie pokyny pracovníka knižnice.
  Newsletter
  Detská knižnica