Z histórie knižnice

O knižnici / Z histórie knižnice

Osudy knižnice sú úzko späté s dejinami mesta. Hovoria o tom, ako promptne reagovali vtedajší predstavitelia obce na výzvy doby, ako sa snažili Piešťany pozdvihnúť po kultúrnej a spoločenskej stránke, ako cieľavedome zamerali pozornosť na šírenie vzdelanosti a osvety.

Jedným z prvých legislatívnych noriem novovzniknutej Československej republiky bol zákon o knižniciach. Na chválu obecnej rady treba poznamenať, že sa ním „otcovia“ obce zaoberali už 22.júla 1919. Rozhodli sa každoročne vyčleniť zo svojho rozpočtu 60 halierov na jedného obyvateľa a z nazhromaždených peňazí v dohľadnom čase založiť a vybudovať verejnú knižnicu. Týmto rozhodnutím sa obecnému zastupiteľstvu podarilo za necelých šesť rokov intenzívnych príprav na otvorenie knižnice dať dohromady 37 153 korún československých. Vďaka takémuto ústretovému postoju obecného zastupiteľstva mohol knižničný zbor obce na jeseň roku 1925 slávnostne otvoriť obecnú verejnú knižnicu v novej budove Štátnej meštianskej školy T. G. Masaryka (dnešné gymnázium Pierra de Coubertina). Ako sa dozvedáme z archívnych záznamov, obecná knižnica sa z roka na rok utešene rozrastala, počet čitateľov a výpožičiek rýchlo stúpal. Knižnicu viackrát sťahovali do väčších a vyhovujúcejších priestorov. Z gymnázia T. G. Masaryka jej cesty viedli do novopostaveného obecného domu (dnešná budova mestského úradu), odtiaľ do bývalej predajne Klenoty na Námestí slobody, roku 1951 do Kúpeľnej dvorany (Kursalon), ale už pod názvom Okresná ľudová knižnica. V roku 1954 sa sťahuje do bývalého hotela Slávia na dnešnej Winterovej ulici. Keď roku 1960 prestali byť Piešťany sídlom okresu, knižnicu premenovali na Mestskú ľudovú knižnicu.

Pamätným dňom pre Piešťany sa stal 7.apríl 1988. Tento deň dostali piešťanskí čitatelia a všetci užívatelia knižničných služieb veľkolepý dar – účelovú budovu Mestskej ľudovej knižnice na Školskej ulici 19. Autormi projektu knižnice sú Ing. arch. Bohuslav Pernecký a Ing. arch. Marianna Bogyová.

Krátku prechádzku históriou knižnice môžeme rámcovať niekoľkými vecnými údajmi. Roku 1925 v začiatkoch knižnice bol počet evidovaných kníh 550 na 10 000 obyvateľov Piešťan. V roku 2005, keď knižnica šíri informácie a vzdelanie na rôznych nosičoch, je evidovaných 91 780 knižničných jednotiek na 30 463 obyvateľov mesta.

Mestská knižnica v Piešťanoch je vybavená modernou technikou, umocnenou ochotnými kvalifikovanými pracovníkmi. Svojim návštevníkom poskytuje v príjemnom prostredí komplexný servis: tradičné knižničné služby, audiovizuálnu techniku, moderné informačné technológie i možnosť zúčastňovať sa množstva kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, prednášok seminárov, besied, ktoré k obrazu modernej knižnice, prístupnej pre každého, neodmysliteľne patria.

Súčasťou špecializovaných informačných služieb je Internet stredisko, počítačová učebňa pre zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov a Piešťanské informačné centrum na Pribinovej ulici č.2. Prostredníctvom rôznych elektronických databáz a klasických informačných materiálov návštevník získa požadované informácie z oblasti literatúry, kultúry a umenia, vedy a techniky i regionálne turistické informácie.

Nebývalý rozvoj tzv. masovej kultúry spôsobuje pokles čítania najmä u detí. Preto sa knižnica zameriava predovšetkým na detského čitateľa už od najútlejšieho veku, na formovanie a upevňovanie čitateľských návykov. Medzi najvýznamnejšie aktivity knižnice patria Týždeň slovenských knižníc, Týždeň hlasného čítania, Dni detskej knihy, Túlavá knižnica, Rozhlasový festival Zázračný oriešok, stretnutia so slovenskými a zahraničnými tvorcami kníh a množstvo iných.

Cieľom všetkých týchto aktivít je vytvárať pozitívny vzťah detí a mladých ľudí ku knihám, viesť ich k aktívnemu využívaniu voľného času a motivovať ich svojimi aktivitami tak, aby poznávali a vedeli diferencovať hodnotnú literatúru i kultúru a vytvárali si k nim kladný vzťah.

Minulosť i súčasnosť dokazuje, že predstavitelia mesta sú naklonení kultúrnemu životu v meste a podporujú aktivity i rozvoj knižnice. Sme presvedčení, že kniha i napriek najrozličnejším moderným médiám ostane i v treťom tisícročí intímnym priateľom a dôverníkom každého vzdelaného človeka.

Fotogaléria

Newsletter
Detská knižnica