Mestská knižnica mesta Piešťany a znevýhodnení užívatelia

Knižnica pre všetkých

Mestská knižnica mesta Piešťany ako verejná inštitúcia zabezpečuje všeobecný a rovný prístup všetkých občanov a inštitúcií mesta Piešťany a regiónu ku kultúrnym hodnotám a informáciám. Snažíme sa uspokojovať špecifické potreby užívateľov so znevýhodnením  a rozširovať ponuku nových služieb.

Pre znevýhodnených užívateľov poskytujeme nasledovné služby:

  • informačné služby – pravidelné posielanie programu knižnice jednotlivým organizáciám, združeniam, spolkom a iným inštitúciám
  • bezbariérový prístup a výťah na prvé a druhé poschodie
  • bezplatný prístup na internet a počítačovú učebňu pre zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných, ktorá bola otvorená v roku 2005

Už niekoľko rokov sa knižnica systematicky venuje programom integrácie zdravých a znevýhodnených detí, mládeže a dospelých. Cieľom týchto aktivít je prezentovať schopnosti, tvorivosť a zručnosti rôzne zdravotne znevýhodnených, pri príprave a realizácií podujatí vytvárať priestor ich bezprostredné stretnutia s väčšinovou populáciou, ich vzájomné spoznávanie a komunikáciu. Knižnica pravidelne spolupracuje so špeciálnymi školami, organizáciami a inštitúciami zastrešujúcimi problematiku rôznych znevýhodnení na území mesta i regiónu.

Newsletter
Detská knižnica