Knižnica bez bariér

O knižnici / Knižnica bez bariér

Mestská knižnica v Piešťanoch od svojho založenia v roku 1925 prešla dlhým vývojom. Do podoby modernej kultúrnej inštitúcie, v akej ju poznáme dnes, sa formovala niekoľko desaťročí.

Významným medzníkom bol predovšetkým 7. apríl 1988, kedy dostali piešťanskí čitatelia a všetci užívatelia knižničných služieb veľkolepý dar - účelovú budovu Mestskej ľudovej knižnice na Školskej ulici 19. Knižnica opustila viac ako skromné priestory na Winterovej ulici, ktoré už nemohli stačiť dobovým nárokom a narastajúcemu počtu čitateľov a presťahovala sa do nových priestorov profesionálne vybudovaného kultúrneho stánku, postaveného podľa veľkorysého a na Slovensku v tom čase ojedinelého projektu. Jeho autori Ing. arch. Bohuslav Pernecký a Ing. arch. Marianna Bogyová mali pri projektovaní nových priestorov na pamäti všetky čitateľské generácie: najmenším deťom začala slúžiť tzv. rozprávková miestnosť, neskôr prvá herňa pre handicapované deti s bezbariérovým prístupom.

V Kronike mesta Piešťany sa o tejto udalosti dočítame...

Dňa 7. apríla 1988 Pavel Koyš, námestník ministra kultúry SSR a poslanec FZ pre naše mesto, prestrihol symbolickú pásku novopostavenej budovy Mestskej knižnice v Piešťanoch naŠkolskej ulici. Riaditeľka knižnice Margita Knapová privítala aj ďalších oficiálnych hostí - Annu Rybnikárovú, podpredsedníčku SNR a poslankyňu za naše mesto, Máriu Paulechovú, poslankyňu FZ, delegáciu Zsl. KNV v Bratislave vedenú Dušanom Lenárom, podpredsedom ZsKNV a ďalších hostí, tiež i delegáciu mestských politických a štátnych orgánov vedenú Rudolfom Hodulom, predsedom MsV KSS. Otvárací prejav v priestranných reprezentačných priestoroch predniesol podpredseda MsNV Stanislav Turčan. ONV v Trnave a MsNV v Piešťanoch udelil 30-tim zástupcom dodávateľských firiem, realizátorom stavebných prác a riaditeľke Mestskej knižnice v Piešťanoch pamätné plakety a vyznamenania Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta Piešťany, resp. okresu Trnava. Kolektív knižnice dostal čestné uznanie za aktívnu pomoc pri jej budovaní. Autorom projektu bol Ing. arch. B. Pernecký, ktorý pochádza z nášho mesta a je známy na Slovensku aj ako karikaturista. Štatút (organizačný poriadok) Mestskej knižnice v Piešťanoch nadobudne účinnosť dňom 1.1.1989. Zároveň bola Mestská ľudová knižnica premenovaná na Mestskú knižnicu v Piešťanoch. Rada MsNV tiež neskôr schválila knižničný poriadok knižnice.

Z činnosti knižnice

Stav budovy

Stavba budovy knižnice na Školskej ulici sa realizovala v rámci "akcie Z" v pôsobnosti zriaďovateľa a tomu zodpovedal aj technický stav, použitý materiál, technické a interiérové vybavenie. Už po niekoľkých rokoch nastali problémy v technickom stave severnej štítovej steny obvodového plášťa, začal sa proces sadania a následne zatekanie rovných striech. Tieto problémy sa čiastočne začali riešiť v rokoch 1993, 1995 a 2000. V tomto období boli vykonané stavebné práce (spevnenie základov, zachytenie štítových stien, rekonštrukcia časti striech), niektoré poruchy sa odstránili a zredukovali na povolenú mieru.


Newsletter
Detská knižnica