Pečať mesta Piešťany tvorí erb mesta s kruhopisom „MESTO PIEŠŤANY“ umiestneným v dolnej časti kruhu. Pečať mesta sa používa najmä : a) na pečatenie vybraných listín a dokumentov b) na listine o udelení čestného občianstva Mesta Piešťany c) v ďalších prípadoch určených primátorom alebo mestským zastupiteľstvom. Insígnie primátora mesta Piešťany tvorí reťaz s erbom mesta a štátnym znakom Slovenskej republiky.

Newsletter
Detská knižnica