obrázok

Slovenské centrum dizajnu

Adresa
Jakubovo námestie 12,
Bratislava
814 99

riaditeľka, Rišková Mária
Tel.: +421 2 204 77 318
E-mail: maria.riskova@scd.sk

Slovenské centrum dizajnu plní úlohu dokumentačného, informačného, zbierkotvorného, propagačného, konzultačného, výskumného, edičného a študijného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou. Je príspevkovou organizáciou pôsobiacou v rezorte Ministerstva kultúry SR od roku 1991. Jeho prvou riaditeľkou bola Zdena Burianová, v súčasnosti ho riadi Mária Rišková.
Predmetom činnosti centra je skúmať, hodnotiť a objasňovať pôsobenie dizajnu v spoločnosti a na základe vedeckého výskumu systematicky zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracúvať a sprístupňovať predmety kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry a súvisiacich disciplín prostredníctvom Slovenského múzea dizajnu.
Slovenské centrum dizajnu sa vo svojej činnosti sústreďuje aj na propagáciu a popularizáciu odboru dizajn, a to organizovaním súťaží, predovšetkým Národnej ceny za produktový dizajn a Národnej ceny za komunikačný dizajn. Tomuto cieľu sa venuje aj výstavnou činnosťou vo vlastných priestoroch – v galérii SCD Satelit a v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu.
Vydáva jedinú špecializovanú revue o dizajne v SR Designum, odborné publikácie najmä o slovenskom dizajne. Poskytuje informácie o aktívnych dizajnéroch v SR v oblasti priemyselného dizajnu a grafického dizajnu a služby špecializovanej knižnice pre odbornú verejnosť. Prevádzkuje informačný systém IS DIZAJN.
Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.

Newsletter
Detská knižnica