Prezentácia knihy Piešťany vo fotografii od záveru monarchie až po zánik I. Československej republiky

obrázok
Slávnostná prezentácia reprezentačnej publikácie Piešťany vo fotografii od záveru monarchie po zánik I. ČSR sa konala v galérii v KSC Fontána 14. februára 2019.

Publikácia obsahuje 650 historických fotografií a prostredníctvom nich prináša obraz Piešťan – mesta i kúpeľov v historicky veľmi zaujímavom období – od konca 19. storočia, záverečných desaťroční existencie monarchie, až po zánik I. Československej republiky. Poskytuje komplexný obraz o zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali. Autori sa sústredili na originalitu, vybrali fotografie, ktoré boli doteraz len málo, alebo neboli vôbec publikované. S 1. svetovou vojnou zanikli či zmenili sa spôsoby správania, postavenie žien a mužov v spoločnosti, prebehli veľké politické, ekonomické, technické, vojenské zmeny. V publikácii je zachytený jednak tradičný život či architektúra (časti Staré Piešťany a Ľudia v krojoch), situácia a zmeny centra mesta a kúpeľov (kapitoly Piešťany – centrum mesta a Kúpeľný park). Vývoj Piešťan ovplyvnila okrem termálnych prameňov najmä rieka Váh – dopravná tepna, sila, ktorá poháňala lodné mlyny, zároveň však sila, ktorá spôsobovala problémy svojimi povodňami. Túto problematiku reprezentujú kapitoly Kúpeľný park a Rieka Váh. Stav kúpeľov a veľký rozvoj, ktorý nastal koncom 19. a začiatkom 20. storočia (kapitoly Staré kúpele a infanteristi, Grand hotel Royal a Rozvoj kúpeľov v závere monarchie), podnietil v krátkom období medzi dvoma vojnami zmenu charakteru Piešťan. Z veľkej, ale pomerne zanedbanej obce, sa zmenili na moderné kúpeľné mesto (kapitoly Rieka Váh, Plážové termálne kúpalisko Eva, Moderná doprava – železnica a letisko). Zvyšovala sa úroveň kúpeľnej liečby, vznikali tiež priestory na spoločenské a kultúrne podujatia, bolo založené Piešťanské múzeum (dnešné Balneologické múzeum Imricha Wintera), športové kluby s priestormi na športovanie a návštevníkov zaujímalo i okolie Piešťan a jeho história (kapitoly Múzeum a Piešťanská muzeálna spoločnosť, Práca a liečba v kúpeľoch, Šport, Okolie Piešťan, Rómovia). Zmeny prinášali konkrétni ľudia, nielen tí, ktorí tu žili, pracovali a podnikali, pôsobili v oblasti umenia a športu, ale aj tí, ktorí prichádzali ako návštevníci, pacienti kúpeľov, oficiálne návštevy predstaviteľov štátu, štátnej a verejnej správy, politických strán, československej armády a cirkví (kapitoly Ľudia a doba a Winterovci a Piešťany).

Autori fotografií sú zväčša neznámi. Veľa fotografií bolo urobených na objednávku vedenia piešťanských kúpeľov. Zaujímavé fotografie, fotografie charakteristických kúpeľných budov, objektov v centre Piešťan, zaujímavých osôb, fotografie z kúpeľnej liečby, z rôznych podujatí či z okolia, slúžili ako hlavný motív pohľadníc Piešťan, ktorých výber bol predstavený v publikácii Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. Fotografie v publikácii Piešťany vo fotografii od záveru monarchie po zánik I. ČSR pochádzajú z odborného archívu, fotoarchívu, jednotlivých zbierkových fondov múzea (fondy histórie, balneológie a etnografie) a archívu Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.

Publikácia Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie po zánik I. Československej republiky je vydaná v dvojjazyčnej slovensko-anglickej mutácii.

V kultúrnom programe pri príležitosti prezentácie publikácie vystúpil folklórny súbor Rodina Hlbocká a Piešťanský dixieland pod vedením Ľubomíra Váryho.

Autor: Piešťanské informačné centrum
Dátum: 16. 02. 2019
Newsletter
Detská knižnica