obrázok

Prezentácia knihy Piešťany vo fotografii od záveru monarchie až po zánik I. Československej republiky

Dátum: 16. 02. 2019 Autor: Piešťanské informačné centrum
Slávnostná prezentácia reprezentačnej publikácie Piešťany vo fotografii od záveru monarchie po zánik I. ČSR sa konala v galérii v KSC Fontána 14. februára 2019.

Publikácia obsahuje 650 historických fotografií a prostredníctvom nich prináša obraz Piešťan – mesta i kúpeľov v historicky veľmi zaujímavom období – od konca 19. storočia, záverečných desaťroční existencie monarchie, až po zánik I. Československej republiky. Poskytuje komplexný obraz o zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali. Autori sa sústredili na originalitu, vybrali fotografie, ktoré boli doteraz len málo, alebo neboli vôbec publikované. S 1. svetovou vojnou zanikli či zmenili sa spôsoby správania, postavenie žien a mužov v spoločnosti, prebehli veľké politické, ekonomické, technické, vojenské zmeny. V publikácii je zachytený jednak tradičný život či architektúra (časti Staré Piešťany a Ľudia v krojoch), situácia a zmeny centra mesta a kúpeľov (kapitoly Piešťany – centrum mesta a Kúpeľný park). Vývoj Piešťan ovplyvnila okrem termálnych prameňov najmä rieka Váh – dopravná tepna, sila, ktorá poháňala lodné mlyny, zároveň však sila, ktorá spôsobovala problémy svojimi povodňami. Túto problematiku reprezentujú kapitoly Kúpeľný park a Rieka Váh. Stav kúpeľov a veľký rozvoj, ktorý nastal koncom 19. a začiatkom 20. storočia (kapitoly Staré kúpele a infanteristi, Grand hotel Royal a Rozvoj kúpeľov v závere monarchie), podnietil v krátkom období medzi dvoma vojnami zmenu charakteru Piešťan. Z veľkej, ale pomerne zanedbanej obce, sa zmenili na moderné kúpeľné mesto (kapitoly Rieka Váh, Plážové termálne kúpalisko Eva, Moderná doprava – železnica a letisko). Zvyšovala sa úroveň kúpeľnej liečby, vznikali tiež priestory na spoločenské a kultúrne podujatia, bolo založené Piešťanské múzeum (dnešné Balneologické múzeum Imricha Wintera), športové kluby s priestormi na športovanie a návštevníkov zaujímalo i okolie Piešťan a jeho história (kapitoly Múzeum a Piešťanská muzeálna spoločnosť, Práca a liečba v kúpeľoch, Šport, Okolie Piešťan, Rómovia). Zmeny prinášali konkrétni ľudia, nielen tí, ktorí tu žili, pracovali a podnikali, pôsobili v oblasti umenia a športu, ale aj tí, ktorí prichádzali ako návštevníci, pacienti kúpeľov, oficiálne návštevy predstaviteľov štátu, štátnej a verejnej správy, politických strán, československej armády a cirkví (kapitoly Ľudia a doba a Winterovci a Piešťany).

Autori fotografií sú zväčša neznámi. Veľa fotografií bolo urobených na objednávku vedenia piešťanských kúpeľov. Zaujímavé fotografie, fotografie charakteristických kúpeľných budov, objektov v centre Piešťan, zaujímavých osôb, fotografie z kúpeľnej liečby, z rôznych podujatí či z okolia, slúžili ako hlavný motív pohľadníc Piešťan, ktorých výber bol predstavený v publikácii Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. Fotografie v publikácii Piešťany vo fotografii od záveru monarchie po zánik I. ČSR pochádzajú z odborného archívu, fotoarchívu, jednotlivých zbierkových fondov múzea (fondy histórie, balneológie a etnografie) a archívu Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.

Publikácia Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie po zánik I. Československej republiky je vydaná v dvojjazyčnej slovensko-anglickej mutácii.

V kultúrnom programe pri príležitosti prezentácie publikácie vystúpil folklórny súbor Rodina Hlbocká a Piešťanský dixieland pod vedením Ľubomíra Váryho.
Newsletter
Detská knižnica