Mentálne postihnutie

Knižnica pre všetkých / Mentálne postihnutie

Mentálna retardácia je charakterizovaná ako stav zastaveného, oneskoreného, alebo neúplného vývinu jedinca s narušením schopností primeraných pre dané vývojové obdobie, ktoré prispievajú k celkovej úrovni inteligencie, t.j. schopností poznávacích, rečových, pohybových a sociálnych.

Naša knižnica uplatňuje pri sprostredkovaní tradičných knihovníckych a informačných služieb mentálne postihnutým užívateľom individuálny prístup. Súčasne sme organizátormi mnohých programov, podujatí, informačných hodín a predstavení, ktoré sú určené práve tejto skupine znevýhodnených.

Newsletter
Detská knižnica