Hodiny informačnej výchovy

Naša činnosť / Hodiny informačnej výchovy

Cieľom hodín informačnej výchovy je najmä rozvíjanie čitateľskej a informačnej gramotnosti všetkých vekových skupín populácie detí a mládeže, inštruktáž pri samostatnom používaní informačných zdrojov, orientácia v knižnici a schopnosť práce s knižničnými dokumentmi. V rámci hodín informačnej výchovy pripravujeme pre deti hravé, tvorivé stretnutia s knihou a čítaním. Naším cieľom je sprostredkovať nielen kvalitné diela pôvodnej i prekladovej literárnej tvorby, rôzne podoby ich spracovania (rozhlasové, televízne, výtvarné,...), ale aj literatúru odborného charakteru cez spracovanie aktuálnych tém (v spojitosti s pamätnými dňami). Súčasťou hodín informačnej výchovy sú tvorivé dielne a zmyslové hry. Organizujeme tiež inštruktážne školenia o využívaní výpočtovej techniky pre rôzne skupiny používateľov, sprostredkúvame informácie zamerané na orientáciu v knižnici, v informačnom aparáte knihy, v slovníkoch, encyklopédiách, časopisoch, na využívanie primárnych a sekundárnych informačných prameňov a iné.

Newsletter
Detská knižnica