Knižnica ako partner

Naša činnosť / Knižnica ako partner

Vytváranie vzájomných partnerstiev

S cieľom participácie na rozličných projektoch knižnica vytvára a rozvíja spoluprácu s partnerskými organizáciami na Slovensku i v zahraničí, s občianskymi a neziskovými združeniami,  verejným i podnikateľským sektorom. Spolupráca s jednotlivými inštitúciami sa realizuje predovšetkým pri organizácii spoločných podujatí kultúrneho, vzdelávacieho i prevenčného charakteru.

 

Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a pod. S finančnou podporou FPU realizuje naša knižnica viacero projektov na podporu čítania, ako aj nákup kníh do knižného fondu.

České centrum v Bratislave
České centrá rozvíjajú dialóg so zahraničnou verejnosťou a podporujú aktívnu prezentáciu ČR vo všetkých oblastiach kultúry, vedy a školstva, obchodu a cestovného ruchu. Od roku 2008 spolupracuje Mestská knižnica mesta Piešťany s Českým centrom na rôznych medzinárodných podujatiach.

Česká centrála cestovného ruchu – CzechTourism
Cieľom CzechTourism je propagácia Českej republiky ako destinácie cestovného ruchu v zahraničí aj v Českej republike. S mestskou knižnicou už niekoľko rokov spolupracuje na viacerých podujatiach ako napr. Svetový deň cestovného ruchu, mnohých prezentačno – propagačných výstavách a pod. 

BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou, na Slovensku jediná svojho druhu. Vo svojej činnosti sa orientuje na umeleckú tvorbu pre všetky vekové kategórie detí a mládeže a aktívne podporuje jej rozvoj. BIBIANA dlhodobo úspešne spolupracuje s knižnicou na podujatiach určených malým návštevníkom.

Literárny fond
Je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry.

Časopis Slniečko 
Najstarší slovenský umelecký mesačník pre deti, určený žiakom 1. - 5. ročníka základných škôl. Jeho základným cieľom je formovať estetické a mravné vedomie dieťaťa a súčasne stimulovať progresívne trendy vo vývine pôvodnej beletristickej tvorby pre deti.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola, ktorá na svojich fakultách vychováva odborníkov v oblastiach divadla, bábkarstva, hudby, tanca, filmu a televíznej tvorby. Jej študenti a pedagógovia sú našimi dlhoročnými spolupracovníkmi.

 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Je umelecká vzdelávacia inštitúciou s trvalou pozíciou a vysokou prestížou medzi slovenskými vysokými školami a fakultami umeleckého zamerania.

Asociácia ilustrátorov
Asociácia ilustrátorov je dobrovoľné, otvorené zoskupenie výtvarníkov, zameraných na oblasť ilustrácie a knižnej tvorby. S mestskou knižnicou ju spája niekoľkoročná úspešná spolupráca (workshopy, ilustrátorské konferencie, besedy)

Osmijanko n.o.
Slovenská nezisková organizácia, ktorej cieľom je hravo sprevádzať deti na ceste ako stať čitateľom. Prostredníctvom mnohých aktivít, z ktorých je viacero realizovaných v úzkej spolupráci s našou knižnicou, Osmijanko približuje detskému čitateľovi čaro čítania a pestuje v ňom lásku ku knihám.

Vydavateľstvo Buvik
Vydavateľstvo pre deti, ktoré vo svojej edičnej činnosti myslí predovšetkým na malých, začínajúcich čitateľov. Pod hlavičkou Buviku vychádzajú knižky poézie, ľudovej slovesnosti, motivačné knihy pre najmenšie deti plné riekaniek, povedačiek, jednoduché autorské i ľudové rozprávky. S knižnicou ho spája takmer 20 ročná spolupráca.

Vydavateľstvo Slovart
Vydavateľstvo, medzi ktorého priority patrí vydávať obsahovo i vizuálne kvalitné knihy, v ktorých sa kvalitný a náročný obsah spája s polygraficky i výtvarne bezchybnou formou. Pravidelne spolupracuje s mestskou knižnicou na prezentáciách knižných noviniek.

Vydavateľstvo Perfekt
Vydavateľstvo, ktoré sa vo svojej edičnej činnosti venuje knihám populárno – náučnej i vecnej literatúry. Orientuje sa na pôvodné diela tohto druhu literatúry a vydáva zábavný detský časopis Fifík. Spolupracuje s viacerými zahraničnými vydavateľstvami a organizuje vydávanie titulov v rámci koedícií.

Vydavateľstvo Q111
Knižné vydavateľstvo prinášajúce na trh publikácie pre deti i pre dospelých. Majiteľkou vydavateľstva je piešťanská rodáčka Kveta Dašková.

Vydavateľstvo Artforum
Vydavateľstvo a zároveň súbor kníhkupectiev prinášajúce kvalitnú literatúru určenú všetkým milovníkom dobrodružstva myslenia. Jeho cieľom je zaplniť diery na slovenskom knižnom a doplniť ho o chýbajúce hodnotné diela pre detských aj dospelých čitateľov.

Vydavateľstvo Ikar
Vydavateľstvo ponúka pestrý žánrový výber kníh pre všetky vekové kategórie: romány, romance, trilery, zbierky básní, rozprávky, kuchárske knihy, encyklopédie, hobby literatúru pre mužov aj ženy a iné. Pod jeho hlavičkou funguje čitateľský Media klub. 

Vydavateľstvo SPN - Mladé letá
Vydavateľský dom SPN vznikol spojením dvoch vydavateľstiev – Slovenského pedagogického nakladateľstva a vydavateľstva Mladé letá. Vo svojej edičnej činnosti sa orientuje na detského čitateľa, vydalo množstvo leporel, rozprávkových knižiek a prvých populárno-náučných kníh. Pre školákov vydalo príbehové knižky, dobrodružné i dievčenské edície a encyklopédie z oblasti prírodných aj spoločenských vied.

Vydavateľstvo Trio Publishing
Slovenské vydavateľstvo ponúkajúce zaujímavé knižné tituly, od detských kníh, beletrie pre dospelých čitateľov až po literatúru faktu určenú všetkým vekovým kategóriám.

Dom umenia Piešťany
Jedno z centier kultúrno-spoločenského života v Piešťanoch, dejisko divadelných a filmových predstavení, televíznych show, kongresov, výstav a mnohých iných podujatí. 

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa uskutočňujú rôzne koncerty a divadelné predstavenia, prehliadky amatérskych divadelných súborov ako i vystúpenia škôl, výchovné koncerty a výstavy. Mestské kultúrne stredisko sa zameriava i na osvetovú činnosť zahŕňajúcu rôzne kurzy jazykové i odborné.

Centrum voľného času AHOJ, Piešťany
Centrum voľného času Ahoj v Piešťanoch je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a iných osôb do veku 30 rok v ich voľnom čase.

CVČ Drahovce
Centrum voľného času, ktoré sa intenzívne venuje práci s deťmi počas školského roka aj v období prázdnin. Deti navštevujúce rôzne záujmové krúžky v CVČ pravidelne prezentujú svoje literárne, výtvarné, tanečné i divadelné aktivity na podujatiach mestskej knižnice.

Rotary Klub Piešťany

Klub, ktorého členovia realizujú množstvo projektov a prostredníctvom výmenných programov sa usilujú o obohatenie života svojich spoluobčanov na miestnej i medzinárodnej úrovni. Sú to napr. benefičné koncerty, vianočné čaje, reprezentačné plesy, z ktorých výťažky používa na humanitárnu činnosť.

Český spolok v Trnavskom regióne, miestny klub Piešťany

Občianske združenie, ktorého poslaním je združovanie Čechov, Moravanov a Slezanov žijúcich na Slovensku – ale aj ich priateľov a priaznivcov – s cieľom zastupovať regionálne záujmy českej národnostnej menšiny.

ProPolis n.o

Nezisková organizácia pre trvalo udržateľný život občianskej aktivity a rozvoj demokracie v piešťanskom regióne. Jej cieľom je presadzovanie práva občana na pokojné a zdravé životné prostredie a na právny systém, ktorý ho ochráni a podporí.

Živica

Dobrovoľné, vzdelávacie, neziskové, nepolitické a environmentálne občianske združenie. Hlavným cieľom CEEV Živica je environmentálna, etická a globálna výchova, vzdelávanie a osveta pre všetky vekové skupiny. Poslaním CEEV Živica je pomáhať učiteľom, budúcim pedagógom ako aj záujemcom z radov širokej verejnosti pri výučbe v oblasti environmentálnej, etickej a globálnej výchovy

AKSEN – Aktívny senior

Občianske združenie, ktorého poslaním je presadzovať záujmy seniorov a zvyšovať povedomie o význame aktivít pre seniorov a ich aktívnej roli v spoločnosti. Združenie sa zameriava na výmenu skúseností a informácií v oblasti aktivít pre seniorov, ako aj realizáciu najrôznejších podujatí.

BONA FIDE o.s.

Nezisková organizácia podporujúca umenie, medzikultúrnu výmenu a projekty s kultúrnym zameraním.  Cieľom tohto združenia je vytvárať  a produkovať projekty z rôznych oblastí umeleckého zamerania (divadlo, rozhlas, multimédiá, výstavy, jazyková a literárna osveta, preklady do slovenského jazyka). S našou knižnicou spolupracuje pri organizácii  kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež v rámci česko-slovenského projektu Keď čítanie je čtení.

Hráme sa zdravo®

Výchovno-vzdelávací projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je poskytnúť deťom a ich rodičom interaktívny program pozostávajúci z inšpiratívnych cvičení a aktivít. Náplňou projektu sú rôzne záujmové krúžky a voľnočasové aktivity, tvorivé dielne pre deti i rodičov, interaktívne učenie zábavnou formou a pod. Pri príprave podujatí pre najmladšiu vekovú skupinu spolupracuje aj s našou knižnicou. 

SAK - Slovenská asociácia knižníc

Nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej republike. Cieľom organizácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc.

Balneologické múzeum Piešťany

Balneologické múzeum v Piešťanoch je špecializované na dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska, ako aj históriu regiónu Piešťany. S knižnicou spolupracuje pri realizácii podujatí v rámci projektu Piešťanské vychádzky.

Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor Piešťany

Poslaním zväzu je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov a vytvárať im podmienky na aktívny odpočinok. V spolupráci s knižnicou pravidelne organizuje cyklus tematických prednášok Akadémia záhradkára. 

Materské centrum ÚSMEV

Nezisková organizácia zameraná na charitatívnu, humánnu, dobročinnú činnosť bez nároku na odmenu. Poslaním združenia je svojimi aktivitami posilniť spoločenské vedomie ženy - matky v rámci zdravo fungujúcej rodiny,  vytvárať a chrániť ich priestor v spoločnosti a spoluvytvárať podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa a rodiny. Knižnica spolupracuje s materským centrom pri príprave podujatí pre deti.

LiStOVáNí s.r.o.

 

Projekt scénických čítaní, ktorý vznikol s cieľom predstavovať divákom všetkých generácií zaujímavé, aktuálne knižné tituly netradičnou formou. Ide o atraktívne spojenie literatúry a divadelného predstavenia, často oživené kostýmami, rekvizitami vizuálnymi efekty či hudobnými prvkami. Predstavenia z cyklu Listování sú pravidelnou súčasťou nášho česko-slovenského projektu Keď čítanie je čtení.

SSK - Spolok slovenských knihovníkov

Samostatná dobrovoľná záujmová organizácia združujúca knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov. Zameriava sa na podporu činnosti a rozvoja knižníc, zvyšovanie autority a ocenenia profesie knižničných a informačných pracovníkov. Od roku 2004 prevádzkuje portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax InfoLib.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

Organizácia ktorá riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi na území okresov Piešťany a Hlohovec a zabezpečuje činnosť hasičských staníc v Piešťanoch v Hlohovci. V spolupráci s touto inštitúciou pripravujeme projekt protipožiarnej prevencie a branno-športové podujatie Mladý hasič a záchranár.

Newsletter
Detská knižnica